Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

 • Kontaktní údaje firmy a adresa pro doručování: ALLPEG GROUP s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
 • Adresa elektronické pošty: info@tajemstviastrologie.cz, telefon +420 720 949 181

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem  prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
 • Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je službu na webové stránce možné provést a závazky firmy z plnit, aniž by  docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které poskytuje dle svého uvážení: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě  neautomatizovaným způsobem.

Obecná ustanovení

 • Společnost při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům.
 • Společnost přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.
 • Společnost poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů. Zaměstnanci společnosti při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.
 • Společnost poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
 

Pravidla poskytování služeb

 • Hovor se zákazníky vede operátor (poradce, poradkyně) podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi a jeho dotazu věnuje operátor maximální pozornost. Každý zákazník si zaslouží ze strany operátora příjemný a slušný hovor. Po skončení hovoru se operátor rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování.
 • V případě, že klientovy požadavky výrazně přesahují rámec služeb a/nebo klient zároveň překračuje osobní hranice operátora (např. má na operátora zjevné či skryté sexuální nebo urážlivé narážky), může operátor linky hovor ukončit.
 • Volající má právo dle svého uvážení hovor sám ukončit. Službu využívají zákazníci na základě své dobrovolnosti.
 • Naše služby jsou poskytovány výhradně osobám starším 18-ti let, při podezření, že volající osoba nesplňuje tuto podmínku je poradce oprávněn hovor bezprostředně ukončit.

Poučení pro klienty

 • Provozovatel neodpovídá za obsah telefonických konzultací mezi volajícím a poradcem, za relevantnost, pravdivost a úplnost jimi poskytovaných informací. Užívání a praktikování rad poradců je na plném uvážení uživatele a nenahrazuje odborné poradenství z oblasti psychologie, finančnictví, práva, ekonomie anebo jiného odborného poradenství. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jednání uživatele a poradenskou činnost poradců. Klient si je vědom, že veškeré jeho další kroky, rozhodnutí a jednání jsou na základě jeho svobodné vůle a sám za sebe přijímá plnou zodpovědnost. Klient si plně uvědomuje, že žádná rada a předpověď nezaručuje bezchybný výsledek.

Reklamace

 

V Praze dne 17.11.2014

ALLPEG GROUP s.r.o.


 

Dne 25.5.2018 platí nařízení GDPR, cože je Evropská směrnice soustředěná na Ochranu osobních dat a dalších údajů. Z tohoto důvodu je třeba zajistit Váš souhlas, kterými jste srozuměni s dalším nakládáním Vašich dat a osobních údajů. Toto je ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Abyste mohli být informováni o nových akcích, novinkách, pořádání akcí, kurzů, seminářů a aktuálních záležitostí, je nezbytný Váš souhlas. Ten můžete udělit odpovědí na tento e-mail stručně, stačí napsat do předmětu zprávy následné:  „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ a to na e-mail: info@tajemstviastrologie.cz. V případě, že máte zájem o nabídky, služby a zpracování Vašich dat, odpovězte prosím na tento e-mail slovy: SOUHLASÍM.

Nakládání s Vašimi osobními údaji.

Co se týče Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, datum a čas narození, bydliště, kontakt, telefon, IČO, DIČ), ty budou uchovávány a archívovány tak, aby byla zajištěna anonymita. Vaše údaje jsou tak v bezpečí, chráněny a nebudou nikdy poskytovány třetí straně či jiné osobě. Všechny Vaše data a údaje budou uloženy v elektronické databázi osob.  Veškeré zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Zrušení a změna v nastavení.

Váš účet můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním na e-mail info@tajemstviastrologie.cz, kde stačí napsat do předmětu „NESOUHLASÍM“. Vaše žádost bude vyřízena a veškeré   data týkající se Vaší osoby budou trvale odstraněna. Pokud od Vás nepřijde žádná odpověď, kde nebude výslovný souhlas, pak to budu považovat jako Váš nezájem a nesouhlas a Vaše údaje tak budou trvale z databáze odstraněny, tedy s nimi nebude žádným jiným způsobem nakládáno.

 ———————————————————————————————–

Váš souhlas je možno je možno zaslat i vyplněním následného formuláře:

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Já, níže podepsaná (ý):

 

Jméno a příjmení Datum narození Kontakt (tel., e-mail)

 

Ilona Grimová – Regina, zastupující jako jednatelka firmu ALLPEG GROUP s.r.o.  je oprávněna použít všechna data za účelem poskytování informací o Vaší osobě pouze a jenom za účelem konzultace, predikci a pořádání kurzů, seminářů a školení.  Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí.

 

Byl (a) jsme poučen (a) o tom, že poskytuji své osobní údaje dobrovolně. Byl (a) jsem pučen (a) v souladu s platnou legislativou:

 

 • o svém právu tento souhlas kdykoliv zrušit, a to bez udání důvodu
 • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu
 • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán

 

Byl (a) jsem také poučen (a) o tom, že tato svá práva mohu uplatnit zasláním na e-mail: info@tajemstviastrologie.cz anebo doručením na korespondenční dresu: ALLPEG GROUP s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01, Blansko. Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

 

 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.

 

V…… Dne Podpis
     
 

 

 

Toto ustanovení nabývá platnost od 25.5.2018

 

ILONA Grimová – REGINA

ALLPEG GROUP s.r.o.