Obchodní podmínky

Kontaktní údaje

 • Kontaktní údaje firmy a adresa pro doručování: ALLPEG GROUP s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
 • Adresa elektronické pošty: info@tajemstviastrologie.cz, telefon +420 720 949 181

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem  prodávajícího na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních  sdělení prodávajícím na elektronickou adresu zákazníka.
 • Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je službu na webové stránce možné provést a závazky firmy z plnit, aniž by  docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů, které poskytuje dle svého uvážení: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě  neautomatizovaným způsobem.

Obecná ustanovení

 • Společnost při výkonu své činnosti na trhu nad rámec svých zákonných povinností dodržuje etická pravidla upravující postupy a chování vůči klientům.
 • Společnost přistupuje ke všem svým klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněná zvýhodnění.
 • Společnost poskytuje svým klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů. Zaměstnanci společnosti při komunikaci se zákazníky poskytují informace přesně a bez zbytečných průtahů.
 • Společnost poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
 

Pravidla poskytování služeb

 • Hovor se zákazníky vede operátor (poradce, poradkyně) podle předem stanovených pravidel. Každému zákazníkovi a jeho dotazu věnuje operátor maximální pozornost. Každý zákazník si zaslouží ze strany operátora příjemný a slušný hovor. Po skončení hovoru se operátor rozloučí způsobem odpovídajícím základním normám slušného chování.
 • V případě, že klientovy požadavky výrazně přesahují rámec služeb a/nebo klient zároveň překračuje osobní hranice operátora (např. má na operátora zjevné či skryté sexuální nebo urážlivé narážky), může operátor linky hovor ukončit.
 • Volající má právo dle svého uvážení hovor sám ukončit. Službu využívají zákazníci na základě své dobrovolnosti.
 • Naše služby jsou poskytovány výhradně osobám starším 18-ti let, při podezření, že volající osoba nesplňuje tuto podmínku je poradce oprávněn hovor bezprostředně ukončit.

Poučení pro klienty

 • Provozovatel neodpovídá za obsah telefonických konzultací mezi volajícím a poradcem, za relevantnost, pravdivost a úplnost jimi poskytovaných informací. Užívání a praktikování rad poradců je na plném uvážení uživatele a nenahrazuje odborné poradenství z oblasti psychologie, finančnictví, práva, ekonomie anebo jiného odborného poradenství. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jednání uživatele a poradenskou činnost poradců. Klient si je vědom, že veškeré jeho další kroky, rozhodnutí a jednání jsou na základě jeho svobodné vůle a sám za sebe přijímá plnou zodpovědnost. Klient si plně uvědomuje, že žádná rada a předpověď nezaručuje bezchybný výsledek.

Reklamace

 

V Praze dne 17.11.2014

ALLPEG GROUP s.r.o.