Články od REGINY

 

Kartářka Regina

 

 

RACI – jací jsou a jaká je jejich sku­tečná povaha

 

Račí období (CANCER), tedy kdy Slunce oza­řuje toto zna­mení, nastává každý rok v době od 21. června do 22. čer­vence. Není však rak jako Rak, stejně jako není Lev jako Lev a není Ryba jako Ryba. Je zde mnoho faktů, které vše ještě ovliv­ňují, jako je různé datum naro­zení, posta­vení dal­ších pla­net, zejména pak Luny a tzv. ascen­dentu. Každé zna­mení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná pla­neta, proto je zde i odlišná povaha, jiné cha­rak­te­ris­tické rysy, jenž se někdy velmi rapidně liší.

 

Pro upřes­nění, narodili-li jste se v období:

 

první dekády (21. 6. – 1.7.) vládne Vám MĚSÍC (Venuše). Zde je Měsíc v domi­cilu, tedy doma, proto jsou zde nej­větší a nej­sil­nější cha­rak­te­ris­tické rysy račí povahy. Jste velmi vní­maví, cit­liví a ž pře­cit­li­vělí, a to na každé slovo, pohled a gesto, byť to nemusí být vůbec mířeno sku­tečně proti Vám. Jste v tomto ohledu až pří­liš vzta­ho­vační a vše si berete pří­liš osobně, proto máte i sklony k sebe­lí­tosti, jste citově velmi kře­hcí a není těžké Vás citově ranit. Máte vel­kou potřebu mít vedle sebe někoho blíz­kého, něja­kou spří­z­něnu duši, o kte­rou byste se mohli sta­rat a dávat jí svoji lásku a péči. Váš život plyne stejně jako voda, která má na vás velký vliv, stejně jako vliv Měsíce, který dokáže zve­dat hla­diny moří a oce­ánů při svém puto­vání po obloze v době pří­livů a odlivů. Voda sama o sobě nemá žádný tvar, potře­buje něja­kou nádobu, které se při­způ­sobí, což vypo­vídá totéž o vaší povaze. Vše, co se Vám v životě děje a ode­hrává, bude ovliv­něno momen­tál­ními pocity a nála­dami. Také se necháte často uná­šet prou­dem a jste velmi cit­liví vůči všem psy­chic­kým vli­vům. Ve Vašem životě se budou často ode­hrá­vat různé změny, stejně jako Luna na obloze mění rychle svůj vzhled, a to nejen v názo­rech, nála­dách a jed­ná­ních. Neroz­hodní pak budete v otáz­kách vzta­ho­vých, ale i v povo­lání, nicméně vyni­káte výbor­nou paměť, a to i na detaily a podrob­nosti z dob a časů dávno minu­lých, zejména toho, kdy Vám kdo co řekl.

 

druhé dekády (2. 7. – 11.7.), vládne Vám MARS (Pluto, Mer­kur). Vaše povaha je prů­bojná, nebo­jácná, nezá­vislá a rádi to budete chtít dávat dru­hým najevo. Jaký­ko­liv druh ome­zo­vání Vaší osoby si nene­cháte líbit. Ve své pod­statě uvnitř jste však opa­trní a vzta­ho­vační, zejména pak na úrovni citů a emocí. Pokud se Vás někdo dotkne či něco nepří­jem­ného, nebo dokonce kri­tic­kého řekne vůči Vaší osobě, budete se dost často urá­žet, což budou pro­vá­zet i občasné výbuchy hněvu, když trpě­li­vost a emoce pře­ros­tou. Tyto výbuchy emocí budou spíše opož­děné, jak v momen­tální, v daný moment. Akční budete nej­více doma, na domácí půdě, kde to dobře znáte, tak i v cizím, nezná­mém pro­středí. Máte silný pud k domovu a rodin­nému zázemí a pro zabez­pe­čení Vaší rodiny a Vašich blíz­kých jste ochotni udě­lat coko­liv, abyste jim zajis­tili blaho, klid, teplo a pohodlí rodin­ného krbu. Vaše emoce jsou silné, stále napnuté jako struny u kytary a dlouho na ně brn­kat druhé nene­cháte. S tím sou­visí i časté změny Vašich nálad, které byste se měli nau­čit ven­ti­lo­vat, namísto toho, abyste je drželi v sobě, jinak se můžete potý­kat se žalu­deč­ními, trá­vi­cími potí­žemi a žalu­deč­ními vředy.

 

třetí dekády (12.7. –22.7.), vládne Vám NEPTUN (Jupi­ter). Umíte se velmi dobře nala­dit na druhé lidi, a to ve vel­kém stylu, něco ve smyslu kolek­tiv­ního vědomí. Vaše povaha je velmi milá, přá­tel­ská, vlídná a chá­pa­jící. Také býváte často sta­rost­liví, a to i vůči dru­hým, kdy se pro­mě­níte v houbu, která na sebe a do sebe vta­huje vše i od dru­hých, a to nejen to dobré, ale i to špatné. Vše pro­ží­váte velmi inten­zivně přes city, emoce, kdy pro­blémy a sta­rosti dru­hých berete až pří­liš osobně a vážně. Máte také silné nábo­žen­ské cítění a hlu­bo­kou víru, která nemusí být vždy v sou­vis­losti s pobož­ností, ale může se jed­nat o víru jiného druhu, buď ve své vlohy, schop­nosti, sny, ide­ály či druhé lidi. Váš duševní a vnitřní život je velmi bohatý, můžete být však až pří­liš snadno ovliv­ni­telní dru­hými. Pokud se Vám zrovna nedaří, budete snadno pod­lé­hat depre­sím a melan­cho­lii, s občas­nými nápady vše vzdát a někdy i skončit.

 

Klí­čové slovo pro Raky je MILUJI. Raci patří mezi zna­mení vodní, základní, mag­ne­tické, noční, severní, zví­řecí a co se týče pola­rity, tak žen­ské, záporné. Voda je stu­dená, hlu­boká, pro­ni­kavá, čistá, tmavá, cit­livá na ener­gii. Voda je na naší zemi zastu­puje 75 % zem­ského povrchu a stejně tak naše lid­ské tělo je tvo­řeno z 75 % vody. Voda, stejně jako city, které jsou ana­lo­gické, jsou potřebné pro život. Zna­mení Raka na těle ovládá části těla, které jsou silně zavod­něné, jako je žalu­dek, děloha, mozek a prsa. Rak značí mateř­ství, vodu, plo­do­vou vodu, mateř­ské mléko, je to lůno života samot­ného. Voda v pří­rodě plyne a proudí všude, samo­volně, míří vždy dolů, do hloubky a má sklon šířit se vodo­rovně. Voda dokáže pro­ni­kat všemi lát­kami a roz­pouš­tět a obměk­čo­vat je. Voda dokáže být klidná, ale stejně tak rea­guje na veš­keré chvění země, a když se roz­bouří, jen těžko se její vlny a emoce zklid­ňují. Lákají ji hloubky, kam pro­niká někdy i tla­kem. Voda, stejně jako lidé s tímto vli­vem dokáže měnit své pocity, své sku­pen­ství, kdy od tekoucí vody se pro­mění v páru, mlhu či zmrzlý a chladný led. Pokud je někde hodně vody, je vyví­jen velký tlak a nápor, a je otázka času než se pro­valí její sku­tečná síla, proto vodu, ani vodní, cit­livé lidi nikdy nepod­ce­ňujte, znáte ono pří­sloví: „Tichá voda i břehy pode­mele“. Čas i voda ply­nou, proudí, a když je něco v pohybu, je zde i mnoho ener­gie, i když někdy na první pohled skryté. Voda při­ta­huje vodu, proto si rozumí lidé s lidmi s tem­pe­ra­men­tem fleg­ma­tic­kým. Voda je spo­jena s obrov­skou hloub­kou, odkud vyvěrá a pra­mení, proto i lidé pod vli­vem a půso­bení vody mají velmi hlu­boké city (Rak, Štír a Ryby). Voda se dobře pojí se zemí, do které se vsákne. Se vzdu­chem (Blí­ženci, Váhy a Vod­náři) už se tak neka­ma­rádí, vzduch ji dokáže pěkně roz­bou­řit do divo­kých vln, ale záro­veň se při­ta­hují a obdi­vují. S ohněm (Beran, Lev a Stře­lec) je to horší, to je zcela pro­ti­chůdný živel, zde je velké tření a napětí, proto s cho­le­ric­kými pro­tějšky pří­liš dobře nevy­chá­zejí. 

 

Rak před­sta­vuje čis­tou vodu v podobě jezí­rek, ryb­níčků a studá­nek. Zde všude je voda uza­vřená, kdy tvar vodní nádrže sym­bo­li­zuje uza­vřený rodinný kruh, který je pro Raka tak důle­žitý. Pokud se voda zkalí a zne­čistí, stejně jako city a emoce od dru­hých, Rak hyne, ve špíně nevy­drží. Raci jsou čtvr­tým zna­me­ním zvě­ro­kruhu (zodi­aku), naro­dili se v období, kdy začíná být krásně, slu­nečno, ale i deš­tivo.

 

Rak, jakožto čtvrtý dům v horo­skopu je spo­jen s rodi­nou, dět­stvím, stá­řím, minu­lostí, kořeny, domo­vem, proto Raci jen neradi opouš­tějí svoji rodinu, domov, ale i rod­nou zemi. Vždy se budou rádi navra­cet zpět, ke svým původ­ním koře­nům a tra­di­cím. Ana­lo­gie k 4. domu zvě­ro­kruhu nazna­čuje také vliv minu­lých inkar­nací, v horo­skopu vypo­vídá o tom, jaký byl porod, jak jsme na tom s city, mateř­stvím, svojí mat­kou, jaké byly majet­kové poměry našich rodičů a jak na tom budeme na konci života a jaké bude naše stáří. Rak coby čtvrté zna­mení je čís­lem čtyři, což je, ne náho­dou tvar čtverce, který má všechny strany stejně dlouhé a tvoří základ stavby, pyra­mid a vlastně celého světa i domova. Čtyřka je proto poklá­dána za číslo doko­na­losti, per­fek­ci­o­na­lismu a základ­ního, sta­veb­ního kamene všeho.

 

Jed­nička (Beran) si vysta­čil sám se sebou, byl svůj, bez něja­kých vět­ších ohledů a citů k dru­hým. (Býk) ten rád někoho vlast­nil, je majet­nický a žár­livý. Trojka (Blí­ženci), ti potře­bují hoj­nost a roz­mach ve všem, a to i v kon­tak­tech. Čtyřka (Rak) má obrov­skou hloubku a intu­ici.

 

V tarotu při­ná­leží toto zna­mení kartě s čís­lem čtyři, nesoucí název Císař. Císař je vla­dař, vládce svého života, ale i života dru­hých, ten neu­káže nikdy dru­hým, ani pod­da­ných své slabé stránky, musí si stále zacho­vá­vat svoji úro­veň, chlad­nou tvář a věro­hod­nost, zde city jdou stra­nou. I zna­mení Raka to má podobně, city silné, hlu­boké, ale scho­vané. Rak má na povrchu tvr­dou sko­řápku, může se tvá­řit a cho­vat, že se ho nic nedo­týká, ovšem je to jen zdání. Pod touto tvr­dou sko­řáp­kou je uvnitř měkké, sou­citné a zra­ni­telné měkké jádro. Jejich tvrdý krunýř, tento pan­cíř v sobě ukrývá obrov­skou jem­nost, nesmě­lost, psy­chic­kou i fyzic­kou cit­li­vost. Císař je člo­věk, který má úro­veň, je vzdě­laný, má schop­nost dob­rého, logic­kého uva­žo­vání a umí orga­ni­zo­vat, být stra­te­gický, vést vojáky do boje a tahat za nitky. I Raci mají skvělé uva­žo­vání a vyni­ka­jící inte­lekt, ale bohu­žel vše řeší spíše přes city, čímž ztrá­cejí na své suve­re­nitě a odvaze.

 

Vzhled a vizáž.

Díky vlivu Luny dělíme Raky na dva typy lidí, a to jednu sku­pinu, kteří jsou zavod­nění a oteklí, stejně jako jejich oblé tělo a nao­pak na dru­hou, což jsou zase hube­ňouři. Jejich postava bude spíše oblá nebo nao­pak hubená, horní polo­vina těla, zejména poprsí u dívek bude vyvi­nu­tější. Obli­čej bývá plný a při­po­míná tvar Měsíce, který jim vládne. Nos je pře­vážně tupý, malý, drobný, oči malé nebo nao­pak velké, kulaté. Ústa i rty budou masívní, plné a smy­slné. Pokožka a pleť spíše bledá, oči pře­vážně světlé nebo tmavohnědé.

 

Povaha a temperament.

Jejich povaha je fleg­ma­tická, vní­mavá a velmi sensi­tivní. Jsou až pří­liš cit­liví a vní­maví, s vyni­ka­jící intu­icí. Fan­ta­zii a před­sta­vi­vost mají obrov­skou, bez­bře­hou, stejně jako oce­ány a moře, kte­rým jejich vládce Měsíc vládne. Jejich akti­vita a čino­ro­dost je spíše klid­nější, jsou spíše pasív­nější, a někdy závislí na dru­hých. Odvahy moc nemají, spíše se rádi sve­zou s dru­hými, ke svému životu potře­bují někoho blíz­kého, někoho, kdo zde bude, aby je objal, pohla­dil, uko­nej­šil, řekl milá, licho­tivá slůvka a byl vždy na blízku, když potře­bují, aby je také chrá­nil i fyzicky. Raci bývají nála­doví, kdy vyni­kají ze všech zna­mení vel­kými výkyvy. Jestliže máte něja­kého Ráčka ve svém okolí, jistě mi dáte za pravdu, že mají vyni­ka­jící, skvě­lou náladu a zni­če­ho­nic, když si pře­čtou něja­kou SMS, e-mail, zprávu, sta­tus na FB nebo jim někdo něco řekne či se na ně křivě podívá, v momentě a velmi rychle a náhle se jejich povaha zcela změní. Ještě před chvílí usmě­vaví a veselí se najed­nou na Vás budou mra­čit nebo pla­kat. Raci jsou povahy neroz­hodné, pro­tože berou až pří­liš velké ohledy na druhé, kte­rým nechtějí ublí­žit, proto je někdy roz­hod­nutí velmi těžké. Vyho­vuje jim spíše kolek­tivní forma, kde je vícero lidí, než by byli sami sebou. Ženy jsou vyni­ka­jící matky, mají výborné mateř­ské před­po­klady, stejně jako kuchařky a hospodyně.

 

Rak je poklá­dán za nej­cit­li­vější zna­mení zvě­ro­kruhu s tím, že má nej­lepší paměť ze všech zna­mení. Pro Raky je velmi důle­žitá minu­lost, kořeny, hloubka, proto se k ní budou tak často uchy­lo­vat a navra­cet, kdy budou stále řešit něco z dob minu­lých, co už je dávno pryč, ale oni mají potřebu se k tomu stále navra­cet, což je ve sku­teč­nosti sta­huje zpět, namísto toho, aby šli vpřed a vstříc budouc­nosti. Rak je zpá­teč­nický, stejně jako jeho pohyb v pří­rodě, kdy rád a často couvá. Raci jsou velmi zra­ni­telní na úrovni slov, emocí a citů, proto si kolem sebe ať vědomě či pomy­slně vytváří a budují jakousi pomy­sl­nou zeď, kde k sobě jen tak někoho nepustí. Pro­blém je však v tom, že ani oni sami se pak přes onu zeď nedo­sta­nou ven ani nikam dál. Rak potře­buje pocit bez­pečí a klidu, je to po něj nezbyt­nou sou­částí života, aby byl spo­ko­jen a vyrov­nán. Důle­žitá je pro Raky pomoc, rodina, vztahy, city a potrava. Pokud jim něco z tohoto bude chy­bět, bude se sta­ho­vat do ústraní, bude chřad­nout, a to jak na těle, tak i na duši. Rodina je pro něj nezbytná, a právě v této oblasti budou také bojovní, kdy budou vždy a za kaž­dých okol­ností hájit svoji rodinu, své kořeny a svůj domov. Vět­šina Raků jsou také váš­niví sbě­ra­telé, kteří se zamě­řují na věci staré, z dob a časů minu­lých. Nede­rou se ani kupředu, ani nahoru, spíše pozo­rují, vyčká­vají a zkou­mají druhé. Mají velký smysl a nadání pro zamě­ření na detail a stejně tímto způ­so­bem myslí a cho­vají se. Infor­mace nejdříve při­jí­mají postupně, pomalu, sbí­rají je, poté je shro­maž­ďují a zpra­co­vá­vají. Nemají potřebu být stře­dem pozor­nosti, ale když si jich druzí všim­nou a pochválí je, budou velmi potěšeni.

 

Kladné vlast­nosti.

Raci jsou při­způ­so­biví, odpo­vědní a velmi vní­maví. Mají v sobě obrov­skou dávku pocho­pení, empa­tie a dušev­ního pocho­pení pro druhé. Jsou sná­šen­liví a docela dlouho nechají na sobě „dříví ští­pat“. Nemají rádi povrch­nost, vše, kaž­dou situ­aci, kaž­dou věc a kaž­dého člo­věka se budou sna­žit pro­zkou­mat pomalu, peč­livě a do hloubky. Ve svém jed­nání jsou klidní, roz­vážní a velmi důkladní.

 

Nega­tivní vlastnosti.

Raci jsou velmi cit­liví, vzta­ho­vační, pře­cit­li­vělí a uráž­liví. Proto jsou neu­stále ve střehu a jakési opo­zici, kdy už dopředu někdy sami útočí, než by byli raněni dru­hými. Díky tomu se pak nesou­středí a nemají čas na důle­ži­tější a pod­stat­nější věci v životě, kdy jim zby­tečně utí­kají mnohé pří­le­ži­tosti a momenty. Jsou velmi kře­hcí a jemní. Bývají často uza­vření, plaší a opatrní.

 

Povo­lání.

Dobře se uplat­ňují všude tam, kde je vliv vody, což může sou­vi­set se země­děl­stvím, stra­vo­vá­ním, námoř­nic­tvím, far­ma­cií, ryba­ře­ním, pohos­tin­stvím. Vět­šina z nich je i na úřed­nic­kých pozi­cích, kde jim vyho­vuje to, že plní roz­kazy, poža­davky a vyko­ná­vají naří­zení dru­hých. Jedná se o cit­livé, vní­mavé a intu­i­tivní povahy pod vli­vem Měsíce. A stejně tak, jak se mění tvar Měsíce na obloze, je velice pro­měn­livá a nevy­zpy­ta­telná povaha Raků, kteří rea­gují podle toho, co zrovna cítí a pro­ží­vají. Potře­bují o někoho pečo­vat, o někoho se sta­rat, někomu pomá­hat, dokáží se vcí­tit do dru­hých, mají vel­kou empa­tii a vnímavost.

Uplat­nit se dobře mohou jako hote­li­éři, kuchaři, číš­níci, maji­telé hotelů a restau­rací, jako pekaři, cuk­ráři, obchod­níci s potra­vi­nami nebo liho­vi­nami, jako uči­telé, chůvy, východní poradci, psy­cho­lo­gové, psy­chi­atři, spi­so­va­telé, per­so­na­listé, v nábyt­kář­ství a byto­vém designu, jako krejčí a šva­dleny, pra­cov­níci v muzeu, módní návr­háři, rybáři, námoř­níci, obchod­níci s umě­ním, per­so­na­listé, sta­ro­žit­níci, arche­o­lo­gové, restau­rá­toři a historici.

 

Zdraví a náchyl­nost k nemocem.

Raci s vět­ši­nou těší dob­rému zdraví, a pokud one­mocní, pak je to díky emo­cím, stre­sům a vnitř­ním tla­kům. Zna­mení Raka na těle ovládá oblast žaludku, spodní lalok plic, pohrud­nice, střední žebra, prsní kost, brá­nici a v oblasti hlavy je to spodní polo­vina úst a horní polo­vina brady. Proto inkli­nují k cho­ro­bám žaludku, poruch lát­kové výměny, neu­ró­zou žaludku, zavod­ně­ním orga­nismu a chudokrevností.

 

Raci jako:

 

ŽENA. Dívky a ženy jsou povahy míru­mi­lovné, nená­ročné, roman­tické s potře­bou milo­vat a být milo­vány. Důle­žitá je pro ně rodina, domácí krb a zázemí, kdy jsou schopné i obě­to­vat svoji práci a kari­éru, jen aby toto fun­go­valo. Jsou to vyni­ka­jící matky, konej­šivé, sta­rost­livé, avšak velmi často své děti zahr­nují lás­kou „opicí“, kdy pří­lišná péče, pří­lišná opa­tr­nost a strach o své potomky bude pro jejich rato­lesti spíše ome­zu­jící a dusivé.

 

MUŽ. Muži a chlapci jsou velmi intu­i­tivní, jemní, cit­liví a velmi vní­maví. Jeli­kož se doká­žou nací­tit a vžít do dru­hých, bývají u žen velmi oblí­bení. Tito muži jsou nedů­vě­řivý k dru­hým, ale i sami sobě pří­liš věřit nebu­dou, proto mívají sní­žené sebe­vě­domí. Vycítí kaž­dou lež, kři­várnu, faleš, a to již od útlého věku, kdy všech no velmi těžce nesou a vní­mají, zejména co se zrady a bolesti týče. Mají vel­kou fan­ta­zii, kdy pře­kvapí svoji part­nerku dosti často, a to jak v dob­rém, tak občas i v tom méně příjemném.

 

DÍTĚ: Děti jsou velmi milé, roz­to­milé, pří­tulné, upřímné a potře­bují obrov­ské množ­ství lásky, ubez­pe­čo­vání, že jsou milo­vané a chtěné. Budou vyzná­vat spíše hru o samotě nebo s blíz­kým kama­rá­dem než někde ve velké spo­leč­nosti. Hluč­ným mís­tům, pro­stře­dím a lidem se budou spíše vyhýbat.

 

RODIČE. Jako rodiče jsou vyni­ka­jící, kdy vždy vycítí, co jejich rato­lesti potře­bují. Umí pohla­dit jak fyzicky, tak na duši, na srdci a vždy svým jem­ným, milým a nevtí­ra­vým hla­sem a tónem své děti utiší. Pro svoji rodinu a děti by udě­lali maxi­mum a jsou schopni vel­kých obětí a ústupků, často na úkor sebe samých.

 

 


 

 

JAKÉ JE ZNAMENÍ A POVAHA VAŠEHO ZVÍŘECÍHO MAZLÍČKA

 

Máte doma nějaké zvíře? Potom jste si jistě všimli jejich rozdílnosti v chování se stejnou rasou. Stejně jako u člověka, zde hraje velkou roli vliv astrologického znamení, ve kterém se narodili. Podívejme se tedy společně na některé indicie u jednotlivých typů a znamení:

 

BERAN.

Tato zvířátka budou velmi akční s energická, které budou vyžadovat Vaši pozornost a pakliže se jim nedostane, budou si ji vynucovat. Se svými „kamarády“ se budou rvát o své hračky, ostatním rádi ukážou, že mají sílu a že jsou to rození bojovníci.

 

BÝK.

Tito mazlíčci nebudou zrovna přátelé velkého pohybu, budou raději doma, v klidu, teple a pohodlí domova a Vaší přítomnosti. Největší odměnou je pro ně nějaká laskomina či pamlsek. Jejich povaha je poněkud tvrdohlavá, než se dočkáte jejich náklonnosti, může to pěknou chvilku trvat.

 

BLÍŽENCI.

O těch budete vědět, že je máte, jelikož budou hluční a dokážou si vždy získat Vaši pozornost. S tímto typem mazlíčka se rozhodně nudit nebudete. Tato zvířata budou velmi bystrá, vnímavá a rádi se budou učit novým věcem.

 

RAK.

Tato zvířátka budou mazlivá, jemná s potřebou být Vám stále na blízku. Budou se dožadovat Vaší pozornosti, péče a projevů lásky. Pohlídejte dobře, co jedí, mají citlivá bříška a zbytečně na ně nekřičte, jsou velmi vnímaví, citliví až přecitlivělí.

 

LEV.

Lvíčci zajisté dokážou být velmi mazliví, kdy s Vámi budou tak trochu manipulovat a pohrávat si. Umí udělat velmi prosebné „psí oči“, ale pokud nemají oni zájem, nic s tím nezmůžete. Budou náladoví, jejich chování bude vznešené a umí být vychovaní, vědí, co se smí a co ne. Přesto všechno to budou Vaši velcí mazlíčci a oblíbenci.

 

PANNY.

S tímto typem zvířat nebudete mít téměř žádné starosti, neboť budou pečlivá, čistotná a poslušná. Nebudou hlučná, budou ohleduplná a budou velmi dobře reagovat na Vaše pokyny, příkazy a aporty. Potřebují čistotu, dbejte na to, aby se vždy cítili dobře a měli vše, co potřebují.

 

VÁHY.

Zde se jedná o milá, láskyplná a nekonfliktní společníky. Jejich charakter je mírumilovný, s každým si budou rozumět, potřebují být součástí „rodiny“, vždy budou ve Vaší blízkosti. Potřebují trávit hodně času venku a budou mít rádi svoje hračky. Jsou to výborní společníci pro všechny věkové kategorie lidí.

 

ŠTÍR.

Tito mazlíčci budou poněkud nevyzpytatelní, kdy jen málokdy odhadnete, co od nich můžete očekávat. Dávejte si pozor, na co myslíte a co říkáte, neboť jsou velmi vnímaví, kdy můžete mít pocit, že až jasnozřiví a že se v jejich zvířecím těle skrývá nějaký človíček. Pokud se k nim budete chovat láskyplně, odvděčí se Vám svojí pozorností a náklonností.

 

STŘELEC.

Tato zvířátka jsou jako stvořená pro všechny aktivity, sportem počínaje a nezkazí žádnou zábavu a budou mít rádi děti. Potřebují hodně pohybu a Vašeho zájmu. Mají rádi, když se na ně mluví a věnuje se jim patřičná pozornost. Neomezujte je v jejich temperamentu, potřebují přirozený ventilek, kudy bude pára unikat.

KOZOROH.

U těchto miláčků se nedočkáte nějaké vřelé náklonnosti, ba naopak budou stále odtažití, ale přitom věrní a poslušní. Budou dělat vše, co po nich budete chtít, ale sami se nikterak výrazně projevovat nebudou. Mají raději klid, jistoty, bezpečí a své jisté. Jsou vhodní pro seniory a méně pohyblivé lidi.

 

VODNÁŘ.

Stále živá a akční zvířátka, které musí každý milovat. Nebudou sice zrovna poslušní, ba naopak vždy udělají pravý opak, toho co budete chtít a přesto je má každý rád, pro jejich hravost, přirozenost a bystrost. Budou Vám vděční za Vaši pozornost a Váš zájem a odvděčí se Vám nečekanými kousky, kterými Vás nejednou překvapí.

 

RYBY.

Naprosto oddaná, milá a něžná zvířátka, která si Vás získají. Tito miláčci budou vděční za Vaši lásku a budou Vám to oddaně navracet svojí pozorností. Povahy budou spíše klidnější, línější, takže nějaké hlasitější projevy či štěkání se od nich nedočkáte. Jsou velmi citliví, chovejte se k nim vždy mile a přátelsky.

 

Tak co, poznali jste zde svého mazlíčka? Už víte, jak na něj a co potřebuje?Pokud byste potřebovali vědět bližší podrobnosti o Vašem zvířecím mazlíčkovi, mohu Vám vypracovat zvířecí horoskop, který je „ušitý“ přímo na míru podle data narození. Z tohoto horoskopu se dá rozpoznat, jakou má dané zvíře povahu, co potřebuje, čeho je dobré se naopak vyvarovat, jak je na tom se svými city, vnímáním, poslušností, zdravím, jak moc bude kamarádský, jak se bude chovat k dětem, jakou fázi života zrovna prožívá  a mnoho dalšího.

 


 

JAKÝ BUDE KVĚTEN, z pohledu hvězd a čísel

 

Květen je měsíc o lásce, ale také o mnohých překvapeních, změnách a zvratech. Nicméně květen je měsíc osvobozující, kdy se konečně staneme volnými a nezávislými, kdy nás nebude nic a nikdo svazovat a držet, jak tomu bylo v dubnu. Je dobré a prospěšné připravit se na všechno možné i nemožné, ať nejsme zaskočeni, protože ne nadarmo se říká, kdo je připraven, není zaskočen. Měly by být rychlé a spontánní i Vaše reakce a myšlení.

 

Z hlediska astrologických konstelací na hvězdném nebi nám Slunce, naše zářivá hvězda stojí až do 20. května v zemském, usedlém Býku, aby mohla znovu ožít v živlu vzduchu, který přinášejí Blíženci, a ti nudu a stereotyp nesnáší a chtějí se bavit, proto poslední týden květnový bude mnohem pestřejší a zábavnější. Od 12. května se aktivní, bojovný Mars přesune z Býka do Blíženců a jistě všichni pocítíme příval mentální, emoční i fyzické energie, kdy pocit svázanosti, povinností a práce bude najednou pryč. Zjistíte a pocítíte, že nechcete sedět doma, když je venku tak krásně a když svět skýtá tolik možností a příležitostí. Naše vnitřní energie se změní v netrpělivost, neposednost a touhu se něco dozvědět, vyrazit mezi lidi, diskutovat, povídat si, dozvídat se, prostě žít. Stejně tak zvýší naše celková pohyblivost, i tělesná, začneme se více hýbat, vyrazíme ven, vytáhneme kola, rýč, míše a jiné pomůcky.

 

Merkur, představující veškerý pohyb v těle, na těle, ale hlavně v naší mysli stojí od začátku května v Blíženích, což je jeho domácké působiště, zde se cítí dobře a proto jsou veškeré energie tohoto směru podpořeny a zesíleny. Znamená to zvýšená potřeba se dozvídat nové informace, poznávat nové, nepoznané, setkávat se s lidmi nebo si s nimi alespoň esemeskovat, e-mailovat či telefonovat. Je zde potřeba kontaktu, psychického i fyzického. Zvyšuje se také potřeba pohybu, cestování, poznávání, čtení a diskutování. Merkur je planeta změn, pohybu, akčnosti a slova mluveného, i psaného. Jeho přirozený pohyb vpřed však bude na nějakou dobu zastaven, kdy se stane tzv. retrográdním, to znamená, že jeho směr, namísto dopředu, bude směrem zpátečnickým. S tím je spojeno také zabrždění na úrovni myšlení, smluv, prodejů, cestování a informací. Konkrétně tento posun zpět započne 19.5 a bude trvat až do 11. 6. 2015. Proto pokud chcete podepsat nějakou smlouvu, udělejte to v době před nebo po výše uvedené, jinak se dočkáte nepříjemností, zádrhelů, komplikací, ale i poruch technických, co se týče dopravních prostředků, proto po tuto dobu nekupujte ani kola, ani auta a při cestování počítejte se zádrhely, poruchami a zpožděním.

 

Z hlediska numerologického je více než zajímavé a jistě ne náhodné, že numerologický převod slova květen na pozici čísel dává ve výsledku číslo pět, což je shodné s pořadím měsíce v kalendářním roce, tedy pátým. Tato pětka vychází z druhotné vibrace čísla 23, což je krásné a šťastné číslo, které v tarotu představuje kartu s názvem „Královská lví hvězda“ a jak sám název napovídá, jsou to pěkná slova, krásné vibrace, příznivá karta. Tato karta a její význam, stejně jako květnové vibrace ukazují na podvědomý stav naší duše, na to, čeho si na vědomé úrovni nejsme vědomi, co ale tušíme, cítíme a tak něco nám říká, že se tam něco skrývá, něco, co přijde. Pro náš budoucí vývoj je tedy velmi důležité, až nezbytné, aby vše, co děláte a činíte, bylo v souladu s Vaším vědomím a svědomím, tedy s čistými úmysly, nikomu neuškodit, nepoškodit, nezávidět či přát jinému něco špatného. Za těchto předpokladů můžete dosáhnout požehnání, štěstí a spokojenosti, a to ve všech životních oblastech, a to jak v pracovním, tak i v osobním životě. Magicky totiž přitahujete vše, po čem toužíte, a to jak na té pozitivní úrovni, tak i té nevědomé. Dejte si schůzku se svými sny, běžte si za svými touhami a vizemi. Květen Vám zajistí pomoc druhých, a to dobře postavených, na dobré pozici či mající dobré styky a kontakty.

 

Květen je měsíc aktivity, na rozdíl od čtyřky, která byla pasívní a příliš nás nikam nepustila. V květnu je proto dobré poohlédnout se po něčem novém, po novém zaměstnání, nových příležitostech, obchodních kontaktech, po novém partnerovi, po nové škole, po novém životním směru, apod. Květen je měsíc komunikace, mluvení, řešení, sdílení a posunu vpřed. Díky komunikaci se odstraní mnohé napětí a nedorozumění, nebojte se s druhými mluvit o tom, co Vás trápí, o Vašich snech, touhách, plánech i o tom, co se Vám nelíbí, či co Vás trápí. Květen je měsíc vhodný pro užívání si života, a to naplno, se všemi krásami, co přináší, i když se bude jednat třeba jen o záležitosti všedního dne. Naučte se radovat se z drobností a najednou zjistíte, jak je život krásný a pestrý.

 

Květen sebou nese vibrace akčnosti, cholerického temperamentu, kdy je třeba přiložit ruku k dílu, udělat ten první krok a přestat jen snít. Jedině tak se pohneme kupředu. Je sice krásné, že o něčem sníme, že se chceme podívat do Ameriky, ale pokud zůstaneme u snění a nekoupíme si letenku, zůstane jen u iluzí. Je třeba jít svému štěstí vstříc a právě květen je vhodným a ideálním měsícem pro veškerý druh pohybu. Přinese nám také mnoho změn, a to jak v osobním, tak i pracovním životě, kdy budeme nuceni některé věci přijmout takové, jaké jsou a budeme nuceni je akceptovat. Ve finále však zjistíme, že je to pro nás velká výzva, příležitost a posun k lepšímu. Ke slovu se také dostanou myšlenky, naše vůle a náš vnitřní hlas, který bude stále více volat po svobodě a touze být sami sebou. Co to znamená prakticky? Že ti, kteří zůstávali dlouho opodál a báli se ozvat a projevit své názory, najednou chytnou druhý dech a budou mít naopak potřebu vyventilovat své názory i emoce, a to velmi otevřeně. Stejně tak i různá slova, slovní obraty, celé věty, diskuze a některé projevy budou více dramatické a velmi živé.

 

Nejen Vaše vnitřní touha po osvobození, slova, myšlenky, ale i emoce budou mít zelenou. Zažijete celou škálu emocí, na které jste již dávno zapomněli. Co se týče lásky, tam mnoho vztahů rychle vzplane, ale stejně tak rychle pohasne, a o co bude živější počátek vztahu, o to bude rychlejší jeho konec. Stejně tak i mnoho zasnoubení a láskyplných slibů může být zrušeno. Květen je měsíc nestálý, je zde až příliš mnoho energie, aby byl klidný a usedlý. Květen prostě žije a my máme žít také, se vším všudy. Nebojte se dělat bláznivé nápady, najděte v sobě opět to spontánní dítě, které nemá žádné předsudky, strachy, obavy a žádné naprogramované myšlenkové vzorce, které ho omezují. Dovolte si být sví, uvolnění, přímočaří, tak jako děti, které se radují, a nemusejí se na nikoho a na nic ohlížet. Žijte, jak nejlépe umíte a dovedete.

 

V dubnu jsme byli nuceni sednout si mnohokrát na stoličku, kterou čtyřka pomyslně představuje. Květen je o něčem jiném, tam je židle příliš horká, abychom na ní chvíli vydrželi sedět. Energie v nás, ve vzduchu, na nebi a ve vesmíru nám přináší akčnost, neklid, potřebu nalézt svoji svobodu. Buďme otevření nejen sami k sobě, ale i k druhým. Příliš často se stává, že si sami něco namlouváme, sami sebe přesvědčujeme, že tomu tak není, nebo hledáme důvody a výmluvy, proč to nejde, namísto toho, abychom se chopili aktivně něčeho, po čem toužíme. Já tvrdím a stojím si za tím, že neexistuje slovo „neumím a nejde to“. U svých klientů to slýchám hodně často: „to nejde, to nepůjde, to nemůže jít“, apod. Nesmysl, např. při hledání práce, většina lidí, co ji nemohou nalézt, už dopředu tvrdí, že to nemá cenu, práci nenajdou, práce není, a mají jiné nesmyslné výmluvy. Já tvrdím: „kdo chce, ten si práci vždy najde“ a nikdo mi to nevymluví. Ano výmluvy, to je to správné slovo, o kterém to všechno je. Sama jsem se o tom mockrát v životě přesvědčila, lidská mysl funguje naprosto úžasně, ale jak pozitivně, tak i negativně, proto dávejte velký pozor na to, na co myslíte a co se Vám, byť podvědomě v myšlenkách honí v hlavě. Jje jen otázka času, než se toto uskuteční a zhmotní.

 

Měsíc květen je měsíc aktivní, energický, akční, kdy se nudit nebudeme, ani nebudeme mít zájem sedět jen tak se založenýma rukama. Soustřeďte své myšlenky, na své přání, sny, touhy, najděte si cestu ke svým vlastním pocitům a buďte sami sebou. Uvidíte sami, že se Vám to líbí, když si nemusíte na nic a na nikoho hrát a stále se přetvařovat a nasazovat si onu falešnou masku. Dopřejte a dovolte si být sami sebou, dopřejte si být a žít svobodně!! Přeji všem měsíc, plný lásky, odhodlání a štěstí.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 

 


 

 

BÝCI – jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

 

 

Býčí období, tedy kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 20.(21.) dubna do 20. (21.) května. Není však Býk, jako Býk, stejně jako není Lev jako Lev a není Ryba jako Ryba. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

 

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

 

- první dekády (20.4.-30.4.), vládne Vám VENUŠE, která zdůrazní a podpoří Vaše umělecké vlohy, smysl pro krásu, estetiku a umění. Budete mít rádi vše, co je kvalitní, ať už se jedná o oblečení, jídlo, materiály či výběr lidí ve svém okolí. Milujete vše, co je krásné a vkusné, proto i Váš vnitřní život bude bohatý. Máte rádi vše, co je příjemné a pohodlné. Jsou zde dobře podpořeny hlasivky a hrdl. V této dekádě se rodí nejvíce umělců, zejména pak zpěváků. Venuše vládne dvěma znamením, a to jak Býku, tak Vahám, stejně tak její vliv přináší určitou nerozhodnost, zejména pak v oblasti vztahů, lásky a partnerství. Lidé narozeni pod tímto vlivem mají jemný obličej, výrazné tvary a jsou celkově velmi elegantní a vytříbeným vkusem, ale i velkými nároky na sebe i na druhé. Mají rádi pěkné a vkusné věci, krásu jako takovou a dokážou ocenit kvalitu, luxus a přepych, kterými se rádi obklopují, ať už jsou to krásné ženy, auta či bydlení.

 

- druhé dekády (1.5.-10.5.), vládne Vám MERKUR, který stejně jako předchozí Venuše je vládne také dvěma znamením zvěrokruhu, a to jak Blíženích, tak Panně, proto v povaze těchto lidí budou cítit prvky a charakteristiky těchto znamení. Merkur je vzdušná planeta, stejně jako znamení, kterým přísluší a právě z tohoto důvodu je zde oproti první dekádě cítí závan vzduchu, větší uvolněnosti a proměnlivosti povahy. Je zde mnohem větší potřeba komunikace s druhými, většího přílivu informací a také jejich následnému zprostředkování či šíření dál. Toto je ovšem spojeno s určitou nesoustředěností a rozpolceností, provázeno v určitých obdobích života větším přílivem energie a životních změn, jak stačí zemský Býk vstřebat. Je dobře podpořen intelekt a mentalita, ale také určitá ironie, jízlivost a sklony ke kousavým poznámkách k druhým. Tyto lidičky znají své kvality, umí je předvést a dobře zúročit, ale také za ně požadují dobré a patřičné ocenění, nejlépe finanční, materiální a uznání, na které si Býci všeobecně hodně potrpí. V lásce budete umět používat ta správná slova ve správnou chvíli, která Váš protějšek potřebuje a touží slyšet ovšem o jejich pravosti a vřelosti lze jen pochybovat.

 

- třetí dekády (11.5.- 20.5.), vládne Vám SATURN, který Vás uzemní, stejně jako Vy dokážete mnohdy uzemnit druhé. Je zde velká potřeba vidět za sebou výsledky své práce a svého snažení. Jste velmi vytrvalí, cílevědomí, pracovití, svědomití a dokážete jít odhodlaně, s býčí zarputilostí za svým, někdy i bez ohledu na druhé, hlavně když Vy sami z toho vyzískáte. Nikdy nedostanete od nikoho nic zadarmo a proto jste tvrdí i k těm druhým. Umíte se chopit každé příležitosti, která může přinést dobré zisky, jste stvořeni pro obchod, práci s čísly a vedoucí postavení. V oblasti lásky se moc nedokážete uvolnit, práce, peníze a kariéra stojí mnohdy na prvním místě před vším dalším, zejména pak před vztahy. Budete jistě žárliví a také poněkud majetničtí, kdy tomu druhému nedopřejete moc volnosti a pohybu, neboť všechno musí šlapat tak jak má, nejlépe podle Vašich nastavených pravidel. Máte vynikající organizační vlohy, umíte si získat respekt a uznání druhých, kteří Vás budou poslouchat a ctít.

 

Býci patří mezi zemská znamení, zvířecí, pevné a co se týče polarity, záporné. Jelikož země je tvrdá, pevná hrouda hlíny a kamení, je i jejich povaha je stejně tak tvrdohlavá a neústupná. I zvířátko Býka v přírodě je poměrně dlouho klidné, než ho nějak vyprovokujete, třeba červenou barvou. Z býčích zápasů známe, jak se pak dokážou rozzuřit. Vzhledem ke své podsadité postavě mohou být nebezpečným soupeřem, jelikož mají velkou sílu a pevný postoj. Nicméně jejich vztek nemívá naštěstí dlouhého trvání, vyzuří se a pak jsou zase klidní. Býci touží po stabilitě, zajištěním, materiálnu a financím, kterými si mnohdy kompenzují svoje chybějící city. Býci jsou požitkáři a vyznávají veškeré požitky, co život přináší, co se týče jídla, pití, ale i sexu. Umějí bavit své okolí a to velmi přesvědčivě, s potřebným logickým vysvětlením a patřičnou elegancí, jim vlastní.

 

Býci jsou druhým znamením zvěrokruhu (zodiaku), proto se právě v jejich povaze surová síla předchozích Beranů už vyčerpala a oni jsou mnohem klidnější. Býk coby druhé znamení je spojen s číslem dvě a dvojka je o dvou lidech, o potřebě mít vedle sebe někoho blízkého, zatímco Beran, coby jednička si vystačil sám se sebou. V tarotu přináleží toto znamení kartě s číslem pět, nesoucí název Velekněz. Je zde velké spojení, když se nad tím zamyslíte: Velekněz, neboli Papež má velký vztah k majetku a jak známo církev majetkem, bohatstvím a luxusem, a to nemalým vždy disponovala a disponuje. Pětka je číslo, které vše zveličuje, expanduje a přináší štěstí, úspěch, pohodu a materiálno. Býci mají vždy jasno v tom, co chtějí, někdy jim to pravda trochu déle trvá, než se rozmyslí, ale můžete si být jisti, že zvážili a prošli všechny možnosti, všechny cesty a jen málokdy se dopustí nějaké chyby či omylu. Jsou nesmírně pečliví, rozvážní, puntičkářští, ale také ve svých názorech, postojích poněkud konzervativní a neústupní, s pocitem, že jen jejich myšlenky a názory jsou ty správné a málokdy dají za pravdu někomu jinému. Klíčové slovo pro Býka je MÁM, vlastním a vím.

 

Vzhled a vizáž

 

 

Díky vlivu Venuše, která Býkům vládne mají jemné obrysy a krásné tváře, i když, zejména v pozdějším věku poněkud kyprá těla. Jen těžko si dokážou odepřít dobroty a nezdravá jídla, která tak chutnají a pohyb není zrovna jejich silnou stránkou. Proto je důležité dbát na správný životní styl, výživu a nezapomínat na pohyb, alespoň v rámci možností, byť by to byla jen procházka namísto jízdy auta či hromadné dopravy. Jejich postava je silná, zavalitá, s dobře vyvinutými tělesnými proporcemi. čelo bývá široké, s plnými, smyslnými rty, krátkým krkem, velkou šíjí a vlnitými vlasy. ženy jsou velmi půvabné, většinou menšího vzrůstu, tmavších očí a vlasů, avšak povahově a myšlením poněkud těžkopádné.

 

Povaha a temperament

 

Jejich povaha je melancholická, což jim přináší velkou, někdy až omezující praktičnost. Nikdy neudělají nic jen tak. Zatímco Beran byl zbrklý a impulsivní, energie Býka jsou zcela opačné, koneckonců jedná se také o opačnou polaritu, zatímco Beran byl kladné znamení, Býk patří mezi znamení záporné. Býci dokážou být sami sebou, ale umějí i dobře spolupracovat s druhými, pakliže stojí ti druzí za jejich povšimnutí a projdou-li jejich pečlivým a náročným výběrem. Býci se obklopují lidmi, kteří něco umí, něco mají, něco znamenají nebo jsou alespoň krásní a smyslní. Býci vynikají trpělivostí, vytrvalostí, fyzickou silou, silnou vůlí a energií. Mají dobrý vztah k přírodě, kde se dokážou dobře dobít, třeba procházkou v přírodě, či prací na polích a zahrádkách. Je zde velká spojitost s půdou a se zemí, jakožto s pevnými a kvalitními materiály, pro které mají slabost, ale i cítění. Jsou až příliš materialisticky založení, potřebují něco mít, hmatat, vlastnit, prostě mít něco, co má konkrétní podobu a tvar. Umí stát pevně nohama na zemi a nemají rádi vzdušné zámky. Jejich myšlenky, činy mají vždy jasný cíl, úsudek a logiku. Na svět se dívají čistě z materialistického hlediska a lidi také většinou hodnotí podle toho, jak vypadají, co mají na sobě, nebo čím jsou a jaké mají vzdělání a tituly. Sami si na svém vzdělání zakládají a pokud mají nějaký titul, jsou na něj náležitě pyšní. Milují zpěv, tanec, ženy, dobré víno, dobré pití a umění. Nikam nespěchají, mají svůj čas, svoje tempo a jsou až přespříliš opatrní, zejména když se zabýčí, pak s nimi nehne nikdo a nic. O všem dlouho přemýšlí, než udělají nějaký krok či rozhodnutí. Milují život a vše pozemské, život si dokážou vychutnávat až někdy přespříliš a moc se neumějí krotit, jak v jídle, tak v rozkoších tělesných. Nemají rádi změny a jakákoliv novota či odchylka z jejich zaběhlého způsobu života je dokáže naprosto vyvést z míry a vykolejit, proto po nich nechtějte rychlé rozhodnutí a s jakýmikoliv změnami na ně musíte pomalu, nenápadně a postupně. Býci nesnášejí rychlost, mají své tempo, které jim vyhovuje, každé sousto také několikrát rozžvýkají, ale i každé slovo, než vypustí ze svých úst, vše mají důkladně promyšleno. Většinou však tak, aby z toho právě oni co nejvíce vyzískali a vydělali. Jejich povaha souvisí a dá se přirovnat k ročnímu období, kdy po rozpuku beraním, kdy vše začalo pučet, nyní dostává konkrétní podobu a tvar. Býčí povaha je klidná, pokud nejsou zrovna ve fázi vzteku, nicméně všeobecně se dá říct, že jsou poklidní, a to někdy až moc dlouho. Býkům vládne planeta Venuše, planeta lásky, bohyně přitažlivosti, krásy, lásky a dobrého vkusu, která je spojena s krásou, elegancí, s estetikou a milováním. Venuše má však dvě podoby, nejen, že vládne dvěma znamením, ale na obloze ji známe jako Jitřenku, když vychází ráno před Sluncem a jako Večernici, když zapadá večer před Sluncem. Obě mají však jinou povahu, jinou náturu, jiný temperament, stejně jako Venuše umí a koneckonců každá žena umí být jemnou matkou, křehkou ženou, milenkou, ale i ďáblicí a čerticí s pěknými drápky. Koneckonců Venuše vládne číslu šest a šestka je odnož čertova kopýtka v podobě čísla ďáblova (666).

 

Kladné vlastnosti

 

Býci vynikají vytrvalostí, trpělivostí, cílevědomostí, pílí, houževnatostí, logickým úsudkem a zdravým rozumem. V lásce jsou spolehliví, i když ne vždy věrní vzhledem k jejich velké smyslnosti a slabosti pro druhé pohlaví. Mají praktický a střízlivý pohled na svět se sklony k rozkoším.

 

Negativní vlastnosti

 

Býci mají potřebu vlastnit, a to nejen majetek a peníze, ale i lidi, proto Vás mohou považovat za svůj majetek, a s potřebou určovat Vám, co můžete, co ne, kam půjdete, apod. Z jejich klidu je dokáže vytrhnout nepříčetný hněv, kdy neznají hranic a je lepší se jim klidit z cesty, protože smetou každého, kdo se jim tam postaví. Jsou sice pečliví, ale pomalí a nekompromisní ve svých postojích. Jen neradi se smíří se změnami, novinkami, výstřednostmi a kritikou jejich osoby. Na to si dávejte pozor, protože Vám to vrátí i s úroky.

 

Povolání

 

Býk je znamení zemské, mnohem uvážlivější a opatrnější než předchozí Beran. Naopak tito lidé o všem velmi dlouho přemýšlí, než něco udělají, než se do něčeho pustí, než si něco koupí, než si někoho připustí k tělu, potřebují znát fakta, údaje a mají rádi přesnost. Vynikají dobrým vztahem k umění, k zemi, k půdě, k nemovitostem, financím a majetku. Býku vládne Venuše, planeta krásy a lásky. Tito lidé se vyznačují stálostí, vytrvalostí, potřebují ve svém povolání klidnou atmosféru a hlavně klid, a žádný shon a naléhání od nadřízených. Profese, kde se Býci dobře uplatní, jsou: zahradník, umělec, v květinářství, jako stavitelé, inženýři, bankéři, investoři, zemědělci, účetní, odhadci, makléři, daňoví poradci, ekologové, kuchaři, restauratéři, obchodníci, hudebníci, skladatelé, zpěváci, tanečníci, klenotníci, historikové, chirurgové, výrobci parfémů, obchodníci zejména s uměním, učitelé, pedagogové, řečníci, archeologové, sochaři, barmani a hostinští.

 

Zdraví a náchylnost k nemocem

 

Býci trpívají na potíže v oblasti krku a hrtanu, proto zejména v chladných, zimních obdobích by neměli zapomínat na teple zabalený krk a preventivní pití šalvějových čajů a pocucávání bylinkových preparátů, podporující regeneraci ústní sliznice. Bolesti v krku, angíny, laryngitidy jsou jejich častým nachlazením, hlavně pak v dětském věku. Pohlídat by si měli přísun jódu a štítnou žlázu, stejně jako své hlasivky, na které je dobré popíjet Vincentku či ji inhalovat.

 

Býci jako:

 

ŽENA: býčí ženy mají ze všech znamení nejlepší vlohy a předpoklady pro vedení domácnosti, milují květiny a umí spojit dobré s užitečným. Jsou velmi smyslné, krásné, i když paličaté.

 

MUŽ: tíhnou k profesím spojeným s kanceláří, neboť mají kladný vliv k číslům, dokumentům, faktům a logice. Vyznávají a dodržují zákony, směrnice a nařízení a jsou velmi zodpovědní, pečliví a přesní.

 

DÍTĚ: bývají milované, poslušné a nekonfliktní. Už jako děti budou vynikat svojí silou, zatímco o učení zájem příliš jevit nebudou. Pozor dbejte na tělesné tresty, které těžko nesou.

 

RODIČE: pro své děti dělají maximum, zejména finančního zajištění, jejich pohodlí a blahobytu. Své potomky zahrnují láskou a velmi často uplatňují převzaté, výchovné metody svých rodičů

 

 

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 

 


 

DUBEN, CO NÁS ČEKÁ A JAKÝ MÁ NA NÁS VLIV?

 

Co nám přinese dubnový měsíc? No bude poněkud náročný: čtyřka v osmičkovém roce. Stejně jako loňská čtyřka byla v sedmičce, což byla taktéž náročná kombinace. Možná, když se někteří zamyslíte nad tím, co se událo rok pozpátku, zjistíte, že to nebylo lehké. Nedá se toto samozřejmě paušalizovat na všechny. Ba naopak, někteří z toho naopak vyzískali, i když možná jen dočasně. Nicméně tento vliv a toto působení se vztahuje především na karmíky, tedy karmicky zatížené lidi, jelikož všechna uvedená čísla jsou původu karmického. Proto někteří vůbec jakýkoliv vliv nepocítili, a to zejména ti myslící, argumentující, nevěřící, materialisticky a hmotně založení, co posuzují vše, včetně lidí podle peněz, titulů a majetku. Tito jsou ve skutečnosti teprve na začátku dlouhé cesty a jednoho dne se mohou hodně rychle divit, co jim osud přivane do cesty. Dříve či později budou osudem donuceni změnit své myšlení, své postoje a hlavně své chování. Ti, co jsou duchovně, emočně a intuitivně trochu výš, ti co umění používat levou hemisféru mozku to mají nastaveno poněkud jinak, sice složitěji, ale ve finále lépe.

 

Osmička, neboli rok číslo osm je zúčtovací, sklízíme, jak jsme v minulosti zaseli, každý dostane to, co mu právem patří, jak to dobré a příjemné, tak ovšem i to nemilé a nepříjemné. Čtyřka, polovina osmičky, neboli jedno z jeho oček značí přesnou polovinu, stejný díl, proto je zde také velká souvislost se zúčtváním a sklizní, ale i se setbou, a to jak nyní sázíme, zda bodláky či plody lásky, tak budeme sklízet v dalších létech. Osmička je však nejsilnější a nejvlivnější a nejkarmičtější ve smyslu zákona karmy, tedy akce a následné reakce. Další významný rok bude jedenáctkový, což bude v roce 2018.

 

Dubnový měsíc sebou přináší nové nápady, pohotovou mysl a schopnost své vlastní realizace. Je však třeba si vše srovnat a zvážit v hlavě, jelikož zdrojem a původem všeho je myšlenka, pak následuje čin, poté výsledek, je to prosté a jednoduché. V dubnovém měsíci se budeme schopni mnohem více a lépe koncentrovat, zklidníme se, abychom byli schopni zvážit všechna pro a proti, čímž zabráníme zbytečným chybám a následným problémům, nepříjemnostem a potížím. Budeme ve všem postupovat schématicky, systematicky, pomalu a organizovaně. Duben je skvělý měsíc pro naše výzvy, sny, plány a touhy, pokud žádné nemáte, či nevíte, co byste vlastně od života víc chtěli, popřemýšlejte nad tím. Pokud žádní sny nemáte, pak se Vám ani nemohou splnit. A věřte, že to tak má nastaveno velmi mnoho lidí, že mají pocit a netají se s tím, že nic nepotřebují, nic nechtějí, jim to takhle stačí, oni jsou spokojení, apod. To je sice fajn, ale jejich život je posléze spíše o přežívání, jak prožívání a každý život, energie, vesmír a vše kolem nás je plné nesčetných krás a je dobré si jich umět užít se vším všudy a naučit se využívat příležitostí, zejména klepou-li nám přímo na dveře. Zda ty dveře otevřeme je na každém z nás. Škoda, že někteří ty dveře ještě naopak zabouchnou a brání tak svému štěstí.

 

V pracovní oblasti je duben měsíc stabilizace, sice potlačených citů a emocí, ale je zde vytrvalost, loajálnost a někdy až workoholismus. Dokážeme být sami sebou a nemáme potřebu, aby nám někdo ukazoval směr a cestu, vystačíme si sami se sebou a jen my sami víme, co je pro nás nejlepší. Nicméně v dubnu bychom neměli zapomínat šetřit své síly a věnovat se nejen práci a povinnostem, ale také dostatku odpočinku, relaxace, uvolnění a hlavně zábavě. Udělejte si potřebné pauzy, odpočívejte, vyrazte do probouzející se přírody a užívejte si těchto krás a čerstvého vzduchu, který Vám pročistí nejen plíce, ale i hlavu. Co se týče financí, ty si dejte v tomto měsíci do pořádku, vyrovnejte, pokud je to možné závazky nebo se alespoň domluvte s druhou stranou, co a jak dál.

 

V březnu jsme byli spíše společenští, zaujatí druhými. Dubnový měsíc se budeme věnovat více sami sobě, ať už vědomě, či podvědomě. Přišel čas věnovat se sobě a jen sobě. Je čas budovat hodnoty, pracovat na svém rozvoji a vývoji. Čtvrtou kartou v tarotu je karta Císař, což je vládce, stejně jako my všichni jsme vládci a strůjci svého osudu, nikoliv ti druzí, proto na nikoho neukazuje prstem, že ten či onen za to může, že Vy nic. Každý z nás je zodpovědný za své činy a chování a každý si také za ně nese patřičnou zodpovědnost, ale i následky. Zrovna před chvílí jsme měla klientku, která byla velmi negativního smýšlení, kdy každou větu, kterou vyslovila bylo ve smyslu: to nemá cenu, já mám těžký život, stále se mi nedaří, nikdo mi nepomůže, nikdo mi nerozumí, nikdo mě nechápe, nemám se na koho obrátit, nemám peníze, mám bolesti, nemůžu chodit, apod. Co myslíte, že s tímto myšlením, s těmito myšlenkovými vzorci udělá „vesmír“, jen to, že jí to nakonec dá. Takže pokud takhle bude smýšlet dál, nikdy nebude šťastná a spokojená, neboť si vše už dopředu naprogramovala, ovšem škoda, že negativně. Sám velký Buddha říkal: „jsme takoví, jak myslíme a stali jste se tím, jak jsme mysleli“. Zkuste se nad těmito slovy hluboce zapřemýšlet…

 

Duben je ideálním měsícem pro osobní, ekonomický i pracovní růst, ale i pro urovnání rodinné atmosféry doma, jen je třeba mluvit, otevřít se a chtít řešit problémy, nejen před nimi zavírat oči a hlavu. Pakliže chcete v měsíci dubnu podnikat, pak jděte do toho, čtyřka je stabilní, karta Císaře podpoří růst, efektivnost, kvalitu a prosperitu s patřičnou vážeností.

 

Stále sledujte, co se Vám honí v hlavě a hlídejte si to, na co myslíte. Stále se sami sebe ptejte: proč a jak? A snažte se vše si logicky vysvětlit, zdůvodnit, uvidíte sami, že najednou začnete vidět maličkosti a detaily, kterých jste si dříve nevšimli, najednou začnete číst mezi řádky a zjistíte, jak snadné to vše nakonec bylo. Nespoléhejte se v dubnu na druhé, vše si udělejte sami, neboť Vy sami to uděláte nejlépe, nikdo neví, co Vy skutečně chcete a potřebujete, nenechte se ovládat druhými a určete si sami směr své cesty, podle toho, co je pro Vás dobré, a co Vy, nikoliv ti druzí skutečně chcete a jděte si za tím! Vzdejme se pesimistického naříkání a nadávání na všechno a na všechny, ať nedopadnete jako ta paní, výše zmíněná. Váš osud stojí jen ve Vašich rukou, tak s ním naložte co nejlépe a právě nyní v dubnové čtyřce máte dobré dispozice dát všemu skvělé proporce a pevné základy.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

RYBY – jaké jsou a jaká je jejich skutečná povaha

 

Romantické to znamení, často jsou zasnění, jakoby duchem někde jinde, s obrovskou dávkou intuice, fantazie a velmi širokým rozhledem.

 

Rybí období, tedy kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 18.-20. 2. do 20. 3. Není Ryba jako Ryba, jsou Rybky, rybičky, akvarijní malé rybky, ale i štiky, žraloci patřící mezi dravé Ryby. Jsou ty, co rády plavou proti proudu a umějí si najít své místo v životě a umějí si vybojovat svoje práva i své postavení. Naproti tomu, jsou tzv. „leklé“ ryby, které se nechají rády unášet proudem a davem ostatních a jen nerady vyčnívají z davu, jsou raději šedým průměrem, se kterým zcela splynou. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

 

 

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

 

-      první dekády: 18.-20.2. do 28.-29.2., vládne Vám Saturn, což souvisí s touhou a potřebou po dokonalosti a preciznosti. Jste moudří, máte vynikající myšlení, skvělý intelekt, ale některé věci a lidi berete až příliš vážně. Zkuste být trochu více nad věcí, vše nemusí být vždy podle pravidel, příkazů a nařízení, dovolte si být jiní, nebojte se být sami sebou, jací skutečně jste, nemáte zapotřebí se přetvařovat a hrát si na něco, co ve skutečnosti ani nejste

-      druhé dekády: 1.3 do 9.3.-10.3, vládne Vám Jupiter, kdy Vaše možnosti jsou velmi široké a neomezené. Máte vynikající cítění, vize a dokážete se už uvolnit a radovat se z maličkostí všedního dne. Umíte si užít krásného, pěkného a dokážete navodit i pokojnou atmosféru.  Vaše myšlení je humanistické, hluboké a rádi poznáváte nové věci a jste celoživotními studenty s potřebou znát, vědět a zjistit, jak se věci mají a co a jak funguje. Máte jasno ve svých cílech a jemnou, nenápadnou cestou si za nimi dokážete jít

-      třetí dekády: 10.3.-11.3. do 20.3., vládne Vám Mars, bojovná planeta, proto právě tyto Rybky jsou ze všech nejbojovnější a nejstatečnější. Právě v tomto období se rodí nejvíce žraloků. Máte v sobě skrytou odvahu a energii, jste sportovně založení, jste oblíbení u druhých a nezkazíte žádnou zábavu, která ovšem nesmí být mířena proti Vám

 

 

POVAHA

Rybičkám vládne Poseidon, vládce moří, neboť Ryby patří mezi vodní znamení a jejich temperament je flegmatický, tedy velmi jasnozřivý, citlivý, až přecitlivělý, empatický a velmi dobrosrdečný. Ryby se svému okolí na první pohled jeví jako zakřiknuté, plaché a nesmělé, ne vždy je to však pravda. Ne nadarmo se říká: „tichá voda břehy mele“ a to doslova a do písmene. Voda má obrovskou sílu, a když je jí velká masa, smete vše a spláchne vše se zemského povrchu, co jí stojí či leží v cestě. Rybičky mají svůj názor jasný a zřetelný, jen nemají zapotřebí ho každému ventilovat a dávat najevo, proto vypadají, že si mnohdy nic nemyslí. Ve svém vyjadřování jsou velmi obezřetné, a než něco vypustí ven, nejprve to v sobě potřebují zpracovat. Díky těmto vlivům dokážou vždy zachovat čistou a chladnou hlavu. Jsou odvážné, jejich myšlení a cítění je velmi hluboké, dokážou být plodné, universální, jemné a mají obrovskou schopnost proniknout k samotné podstatě věcí, k samotnému jádru problému, proto jsou také vyhledávány svým okolím, které se jim svěřuje, jako staré, němé vrbě, neboť vědí, že co Rybkám řeknou, to tam také zůstane. Rybičky dokážou hodnotit na základě svých silných subjektivních pocitů, jsou velmi emocionální, vše prožívají velmi intenzivně, naplno a mají velkou schopnost souznění a dobrý cit proplouvat životem. Negativním projevem je velká přecitlivělost, lenost, netečnost, nevyzpytatelnost, ulpívání na minulosti a důvěřivost.

 

Planeta, jež „vládne“ Rybám je Neptun, ve vesmíru je jeho atmosféra viditelná jako modrozelená, kdy tato planeta sebou nese i barvu vody a moře. Neptun je osmá a od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy, patřící mezi tzv. „plynné obry“. Označení Neptun pochází z mytologie od boha Neptuna, jež byl synem Saturna a Opia, boha toků, moří a oceánů. Neptun byl pak ve starověkém Římě ztotožněn s řeckým Poseidonem. Podle starého dělení vládců byl dříve vládnoucí planetou Rybek Jupiter, což je planeta expanze, štěstí, optimismu a radosti. Toto všechno Vám Rybky dokážou poskytnout, když v nich probudíte to dobré a nezklamete je.

 

Vše, co je spojeno s vodou či Rybami, bývá zahaleno do roušky tajemství a vzhledem k vodě samotné, která dokáže změnit své skupenství do různých podob, ať už se jedná o opar, páru, led, mlhu či kapalnou podobu má toto vliv i na proměnlivost povah Rybiček. U nic nemáte nikdy jasno v tom, co si myslí, co skrývají, co se jim honí v hlavě, v mysli, na srdíčku. Jejich fantazie a obrazotvornost je obrovská a pochopí je jen ten, kdo je naladěn na stejnou notu, kdo má silnou fantazii a je zaměřen na vztahy, pochopení, toleranci a diplomacii. S vodou v přírodě je to také zajímavé, sami víte, že jakékoliv těleso ponořené do vody změní svůj tvar, jelikož pod vodou vypadá všechno jinak. Ti, co se potápíte nebo plavete pod vodou, víte, o čem je řeč. Pod vodou se i zvuky nesou zcela jinak, mají jiné vibrace, jiné energie.

 

CHARAKTERISTIKA

Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu, proto od každého předchozího znamení mají v sobě, ve své povaze něco a proto jsou tak všestranné. Zároveň však i složité a komplikované, neboť jsou velmi ohleduplné, nemají rády hádky, rozbroje a jiné šarvátky, ale hlavně jsou schopné vidět oba úhly pohledu, obě strany a proto je pro ně těžké udělat rázné rozhodnutí, protože pro svoji dobrotivou povahu nechtějí ublížit druhým, proto velmi často něco „skousnou“, aby byl klid, i když to tak sami necítí. Ryby v sobě mají obrovskou dávku energie, velkou hloubku všeho, co prožívají, neboť vše dělají od srdce a v některých případech jsou velmi důvěřivé až naivní. Sami by mouše neublížili a předpokládají, či věří, že takoví jsou i druzí. Ovšem v momentě, kdy procitnou a sundají si své růžové brýle, už bývají často zklamáni druhými, kteří je velmi často využívají ve svůj prospěch. Rybky jsou velmi empatické, vždy berou ohledy na druhé, ale bohužel se jim to ne vždy vrací, ba naopak k sobě přitahují paradoxně opak, tedy agresory, pedanty a agresivní povahy. Kdo však dokáže pochopit jejich silnou intuici, hloubku, má tak naději najít u nich velmi trvalý, příjemný vztah plný lásky a pochopení. Umí být velmi okouzlující, zejména pak pro opačné pohlaví, také přizpůsobivé, vstřícné a chápající.

 

Rybí znamení se řadí mezi tzv. „podvojná znamení“, kdy v obrázcích, znaku jsou často vyobrazeny dvě Ryby proti silně nebo k sobě otočené zády, což hodně napovídá o povaze samotné, jak je výše uvedeno. Jedná se o vnitřní rozpolcenost, kdy dělají věci jinak, jak skutečně cítí, tedy dochází ke konfliktu mezi jejich srdcem a rozumem. Nechtějí nikomu ublížit, nikoho ranit, proto se ani nepouštějí do větších diskuzí, bojů a hádek. Rybí lidé jsou velmi obětaví, soucitní a silně senzitivní. Mají schopnost vnímat i jevy skryté, které nejsou na první pohled vidět, proto mají nadání i duchovní a léčitelské, což je podpořeno číslem dvanáct, coby dvanáctým znamením a domem zvěrokruhu, kdy se jedná o dům karmický.

 

LÁSKA. Potřebují stabilní vztah, plný pochopení a lásky. Problémem je v tom, že mají tendence lidem věřit a vidět je v lepším světle, proto je velmi snadné je zranit, a to velmi hluboce.  V partnerství a lásce si dobře rozumí se Štírem, Rakem a Pannou. Umějí druhému naslouchat, jsou oddané a věrné. Zamilovat se do nich není těžké a opačné pohlaví přímo přitahují.

 

ZDRAVÍ. Na úrovni tělesné se jim energie soustřeďuje do spodní části nohou, zejména na chodidla a plosky nohou. Z tohoto důvodu je více namáhán jejich lymfatický systém, kdy jejich tělíčka jsou více zavodněná. Jejich tělo nasycené vodou tak více absorbuje všechny škodliviny a toxiny jako houba, proto je dobré a prospěšné, aby si hlídali svůj jídelníček, vyhnuly se škodlivinám, uzeninám, alkoholu a jiným návykovým látkám.

 

PRÁCE.  Jedná se o velmi všestranné lidičky, universální, co vyjdou s každým a potřebují kolem sebe cítit klid a pohodu. Lži a nekalosti od druhých okamžitě odhalí, proto je pro ně velmi těžké se přetvařovat, když vidí těm druhým až do žaludku.  Rybičky jsou velmi kreativní, s obrovskou fantazií a přitahuje je práce s lidmi, v umění a ve zdravotnictví. Tito lidé jsou velmi silně duchovně založení, potřebují se cítit užiteční. Mají vynikající empatické cítění, pochopení a soucit, kdy se dokážou vcítit do druhých a pomoci jim, byť jen slovem. Povolání, kde by se mohli uplatnit, jsou: zdravotnictví (lékaři, zdravotní sestry, ve farmacii, lékárenství, pediatři, psychologové, poradci, terapeuti), v pedagogice (mateřská škola, škola), v duchovní sféře (náboženství, faráři, mniši, jeptišky, v umění (výtvarná sféra, sochařství, hudební obory, básníci, skladatelé, filmaři, herci, tanečníci), jako animátoři, jogíni, léčitelé, mystici, terapeuti, duchovní poradci, jako kouzelníci, námořníci, v lihovarství, jako potápěči, plavčíci, barmani, ošetřovatelé a rybáři.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

VALENTÝN – svátek zamilovaných, co možná nevíte...

Dnes, 14. února slavíme Valentýna, který má dnes také svátek, ale jinak je známo spíše pojetí a spojení s významem „den zamilovaných“. Valentýn (svatý) byl původně kněz, který oddával zamilované proti vůli jejich rodičů. V naší zemi se tento svátek neslaví příliš dlouho, je to spíše svátek „mladých“, kdy ti „starší“ vyznávají spíše májový čas, lásky čas, Máchovy básně a líbání se pod rozkvetlými stromy. Tento svátek je znám spíše v anglosaských zemích, odkud skutečně pochází.

 

Co se týče svatého Valentýna, pojí se hned s několika pověstmi a legendami, kdy Valentýn byl, jak je psáno výše kněz, a to v Římě, kdy zamilované, které oddával potajnu i přesto, že podle tehdejšího vládce Claudia II. byli svobodní muži mnohem schopnější a výkonnější vojáci, jak ti ženatí. Proto vyšel jeho zákaz, aby se ženili. Kněz Valentýn byl poté pro své porušování byl před něj předveden a Claudius mu nakonec nechal useknout hlavu. Před tím ho však nechal uvrhnout do žaláře. Ještě před tím se Valentýn zamiloval do dcery žalářníka, která ho v žaláři navštěvovala. Před svojí popravou jí zanechal dopis, kde jí vyznal svou lásku se slovy „Od tvého Velentýna“, a právě zde je původ valentýnských tolik oblíbených přáníček, vyznání a romantiky ve spojení s psaním. Jiné legendy hovoří o tom, že Valentýn byl velmi moudrý muž, který měl léčebné schopnosti, léčil lidi a dokonce dokázal vyléčit slepou dívku. Ovšem jakmile se to pohané dozvěděli, nechali ho popravit. Další legendy vypovídají o mladém francouzském vévodovi Karlu Orleánském, kterého zajali po bitvě u Angicourtu. Poté byl vězněn 25 let, odkud posílal milostné básně a verše své ženě. Spojením jednoho z českých panovníků s anglickým králem Richardem II., díky zásnubám jeho české dcery vznikla báseň pod názvem „Ptačí sněm“ pojednávající taktéž o lásce. U nás, v Praze na Vyšehradě je prý uložena lopatka sv. Valentýna, kterou zde nechal přivézt sám císař Karel IV. jako důkaz toho, že kněz Valentýn skutečně žil.

 

Počátkem 20. století Walter Scott, což byl člověk, který tuto tradici obnovil, měl však s tímto svátek ne zrovna čisté a upřímné úmysly. Byl to podnikatel, který na tom chtěl vydělat, jelikož se nacházel ve finanční tísni, proto využil této tradice a svého nápadu to spojit s obchodem, na kterém by mohl vydělat a začal prodávat valentýnská přání a dárky pro zamilované. Tento nápad se celkově ujal a tato tradice se drží až do dnešní doby. V České republice se začal tento svátek „slavit“ po revoluci, ale spíše ze stejných důvodů, jako onen obchodník. Vánoce jsou po finanční stránce zajištěny, tam obchodníkům přeje, pak jsou na řadě velikonoce, kde je to obdobné a bylo tedy ideální vyplnit onen volný časový úsek a vytáhnout z lidí další peníze. I přesto všechno je tento svátek stále uznáván a oblíben, ale zároveň také zcela pochopitelně pro mnohé lidi něčím, co tento svátek ignorují, odmítají i nenávidí.

 

Mezi lidmi se traduje, že je to americký svátek, ovšem skutečný původ je ve starém Římě, právě ve spojení se zmíněným knězem. Co se týče souvislosti s USA, byl tam vyzdvižen za podobných vlivů, jako u nás, tedy obchodních a ekonomických zisků. Ve starém Římě byl znám svátek Lupercalia, kdy právě v tento den mladí hoši házeli lístečky se jmény dívek do určené nádoby, aby si každý z nich vylosoval jednu z nich. Věřili, že tu, respektive lísteček se jménem dotyčné se stane v následném roce jeho vyvolenou.

 

Mezi oblíbené dárky spojené s tímto svátkem zamilovaných patří květiny, sladkosti, čokolády a různá přáníčka, bonboniéry či jiné drobnosti. takže všichni zamilovaní i nezamilovaní, máte dnes příležitost svoji lásku dát najevo, a vězte hlavně Vy muži, že každou ženu to potěší :))

 

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

HROMNICE – 2.února

 

Dnes jsou Hromnice. V této souvislosti mě napadá výborný a kvalitní film „Na hromnic o den více..“, který určitě stojí za zhlédnutí a možná mnozí z Vás díky tomuto filmu mnohé pochopí… Jinak Hromnice jsou křesťanským svátkem, označující přicházející jaro, i když za okny je samozřejmě stále zima. Perun byl bůh hromů a blesků a ohlašoval příchod „po zimním spánku“ a byl představitelem plodivé síly.

 

Dříve slované tomuto svátku přikládali velký význam a věnovali nemalou pozornost a proto v dento den prováděli mnohé rituály. Zejména zahřmělo-li v tento den, ihned klekali na zem, kterou líbali s vědomím, že se tímto osvobozují od zajetí zimy a probouzejí se tak do nových energií. Ve svých příbytcích a domovech také pohybovali a měnili svůj nábytek, jako byli židle, stoly, nádobí, almary, skříně, kredence, mísy, hrnce a v podstatě vše, co měli ve svých domovech, tedy i domácí nářadí, vozy, kola, apod. Tento svátek je spojen s ohněm, s ochranou proti bouřím a bleskům, o čemž hovoří už název samotný: Hromnice-hrom. A právě v tento dnešní den mají svíce a svíčky velký vliv a význam.

 

Nezapomeňte si zapálit dnes svíci, dejte do okna, kde působí jako ochrana domácnosti proti zlým silám a démonům. Každý známe známé pragnostické rčení „ Na Hromnice o hodinu více“. Tento svátek je propojen s ochotou zasvětit svůj život poslání, a to ve spojení s katolickou církví, označován jako „Den zasvěceného života“, v souvislosti řeholníků. Pokus vyrábíte svíce či je chcete světit, provádět různé rituály a kouzla, pal vězte, že právě dnes je vhodný den.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

VODNÁŘI – jací jsou a jaká je jejich skutečná povaha

 

Šťastné to znamení, možná pro své okolí poněkud šokující, s potřebou pevných nervů, oni sami o sobě se však až tak příliš ničím nezatěžují a netrápí, což bývá právě důvod, proč tato dítka tak rozčilují své rodiče, kteří nechápou, proč jsou tak sví, jiní, jedineční a neposlušní. Vodnáři a Vodnářata patří mezi vzdušná znamení, neboť jim vládne Uran, vzdušná planeta. Dokážou být uvolnění, spontánní, bohémští, charitativní, velmi přátelští, milí, originální, nápadití, vynalézaví a přitom všem tak „čistí“. Jedná se o znamení kladné, vzdušné a elektrické. Jejich temperament je sangvinický (žlučovitý), charakter optimistický a vynalézavý.

Vodnářovo období, tedy kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 20.(21.) ledna do 18. (19.) února. Není však Vodnář jako Vodnář, stejně jako není Lev jako Lev a není Ryba jako Ryba. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

 

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

- první dekády (20.-21.1.-29.1), vládne Vám Venuše, proto budete umělecky založení, s diplomatickými schopnostmi, přátelští se silně vyvinutou intuicí a vnímáním. Narodilo se zde mnoho umělců, herců, estetiků a aranžérů. Je zde velká láska ke svobodě, k přírodě a mají rádi duševní práce
– druhé dekády (30.1-7.2), vládne Vám Merkur, proto budete oduševnělí, pohotoví, všestranní, šikovní, praktičtí, s velkým zájmem o vše nové, o nové informace i lidi. Je zde narozeno hodně spisovatelů, dramatiků, žurnalistů, podnikatelů, vědců, tanečníků, obchodníků a hodně sečtelých a vzdělaných lidí a intelektuálů
– třetí dekády (8.2-18.-19.2), vládne Vám Luna, proto budete více citliví, intuitivní, jasnozřiví, přátelští, pohostinní se zaměřením spíše na vztahy, vzájemné vazby a rodinu. Je zde vynikající paměť, zejména pak na detaily a narodilo se zde hodně umělců, lékařů, filosofů, starožitníků a myslitelů.

 

Vzdušné znamení, hlavně pak Vodnáři jsou poněkud sví a pokud si myslíte, že je předěláte a převychováte, pak se hodně mýlíte. Nepodaří se to u nikoho, zejména pak ne u právě u těchto tvorů a tvorečků, vždy budou sami sebou a věřte tomu, že když jim řeknete, aby udělali či řekli „A“, udělají a řeknou „B“ a vždy pravý opak toho, co se od nich očekává. Jsou to malí rebelové, což rodiče vychovávající tato dítka jistě znají velmi dobře. Jsou to volnomyšlenkáři a stejně tak vládnoucí Uran, planeta náhlých, nečekaných změn vyjadřuje i jejich povahu, kdy Vás nejednou překvapí svým chováním, názory a svými činy. O Vodnářích se říká, že jak myslí Vodnáři, tak bude lidstvo myslet za 50 let. Typickým představitelem je Jules Verne, což je bezesporu vypovídající, a to zcela přesně, co se týče jeho myšlení, nápaditosti, vztahu ke všemu modernímu a obrovské vynalézavosti. Vodnáři žijí v budoucnosti, minulostí se nezatěžují a přítomností taktéž. Proto s ním ostatní nedokáží držet krok a tempo, vždy jsou o několik kilometrů napřed.

 

Vodnáři, jelikož jsou pod vlivem vzduchu a ten je nestálý a neklidný, stále všude proudí, jsou povětšinou hubení a velmi čiperní, kteří nevydrží chvíli na místě, stále se jim něco honí v hlavě, stále jejich neviditelné anténky na jejich hlavách něco přijímají z vesmíru a stále jsou činorodí, aktivní, někdy až nezmarní. Jsou neposední, netrpěliví a proto o to větší trpělivost s nimi musí mít jejich okolí. Jsou buď jako lehký vánek, větřík, teplý vítr, studený vítr, ale i jako uragán a vichřice.

 

Vodnáři jsou originální nejen svým skvělým, jasnozřivým a vynikajícím myšlením a obrovským intelektem, ale jsou mistři i v převlecích, kdy dokážou skloubit oblečení a doplňky k sobě tak, jak by to nikoho jiného nenapadlo. Mají rádi pestrost, barevnost, vyžívají se v extravagartních prvcích a většinou je poznáte na první pohled podle jejich netypického, pestrého, barevného a originálního oblečení, kdy nikdo z nich nebude nikdy škrobený, pečlivě učesaný, mají „svůj“ styl, který je pro ně pohodlný a vyhovuje jim. Málokdo z nich by si na sebe dal těžko něco šedého, průměrného a nezajímavého, či škrobeného. V této souvislosti, jak nyní píši se mi vybavil „Pažout“ ve vytahaném svetru v divadle se známého českého filmu „Román pro ženy“, což by vypovídalo přesně o tomto znamení.

 

Vodnáři jsou humanisticky založení, velmi družní a nesobečtí, nikdy nikomu neodmítnou pomoc, byť by měli dát někomu své poslední peníze. Typickým rysem jejich povahy je, že se potřebují cítit volní, nezávislí, svobodní a nepolapitelní. Bývají většinou velmi rychlí, obratní a dobře pohybliví. Jejich vzdušná povaha jim nedává schopnost spontánně projevovat své city, proto celkově na vztahy budou pohlížet spíše racionálně. Jestliže Vám Vodnář nebude vyznávat lásku, nemějte mu to za zlé, nemůže za to, což neznamená, že nemá city, má je, a naopak velmi silné a hluboké, ale schované uvnitř. Je to předposlední znamení zvěrokruhu, tedy od každého předchozího má už hodně ve své povaze, proto je ta všestranný, stejně jako jako jejich novátorský a pokrokový duch. Jsou velmi inteligentní a vynalézaví, jestliže máte kolegu či kolegyni v tomto znamení, víte sami, že jsou to právě oni, kdo přijde s originálním nápadem, řešením či vynálezem. Rádi však obcházejí pravidla a určují si své, vyšlapané cestičky a cesty, stejně jako různá nařízení, příkazy, pravidla se jim přímo příčí. Uran i Vodnáři naopak bortí a boří všechny zákazy, pravidla a vše inovují po svém, stejně jako duch této planety, která byla objevena době francouzské revoluce a tento vliv je bezesporu cítit.

 

Typický obrázek znázorňující Vodnáře je postava přelévající vodu z jedné nádoby do druhé, stejně jako tarotová karta s názvem Hvězda naznačuje čistotu jejich úmyslů danou čistou vodou. Výsledná osmička, redukovaná z čísla 17, převrácená naležato značí znak nekonečna a potřebu neustálého vyvažování a vyrovnávání. A o tom je právě tento obrázek, kdy právě Vodnáři mají schopnost šířit myšlenky a dělit se o své nápady s druhým a nikdy nejsou sobečtí. Dá se říct, že nikdy nezestárnou, že zůstávají po celý život dětmi a i ve vysokém věku si zachovávají stále mladistvý vzhled, dobrou vitalitu, skvělou mentalitu a vynikající fyzickou kondici.

 

Za svými cíli si jdou svojí cestou, jsou schopni svým myšlením se dostat do velkých hloubek, mají jasnozřivé schopnosti s možností předvídat a cítit budoucnost. Jsou to vyjímeční človíčkové, překypující stálou energií, činorodou myslí. Jsou veselí, mají vynikající smysl pro humor, nebojí se vyjádřit svůj názor, který se velmi často liší od těch konzervativních, zastaralých, usedlých a nezajímavých. Jejich slabostí je i přes jejich věčnou aktivitu sklon k lenosti, do které když upadnou, jen těžko se pak budou nudit k nějaké činnosti. Nemají rádi pokrytectví, mají vynikající úsudek a intuici, jsou velmi tolerantní a lehce přizpůsobiví novým změnám. Rádi experimentují a zkoušejí nové věci a bohužel mají i sklony k návykovým látkám, kterým některé slabé dušičky mohou i podlehnout.

 

Na těle Vodnáři ovládají spodní část těla, od kolen po kotníky dolů, tedy holeně, achilovky, lymfatický systém, nervy, cévy, křečové žíly, mozek a oči. Ve společnosti je poznáte podle jejich odtažitého pohledu očí, ve kterém se skrývá něco tajemného, pro druhé neproniknutelného. Co se týče vizáže, vlasy mívají většinou rovné, jemné, nejvíce světlé a blonďaté, pískové či hnědé, pleť je světlá až bledá, na což má vliv to, že se narodili v zimě, kdy je zima, sníh a sluníčka pramálo. Jejich obličejový profil je velmi ušlechtilý a vznešený, připomínající portréty římských císařů, vyobrazených na mincích. Postava je spíše jemná s elegantními a jemnými rysy. Jako malé děti Vám budou klást jednu otázku za druhou a nespokojí se s průměrnou odpovědí. Mají rádi tajemství, hádanky a řešení záhad, ovšem do té chvíle, než tomu přijdou na kloub a už je zajímá něco jiného, nového, nepoznaného. Pro Vodnáře je typický problém s časem, kdy málokdy přijdou včas na předem stanovenou schůzku, dítka školou povinné pak mohou mít potíže s včasnou docházkou, zato budou mít skvělé výmluvy a velmi originální důvody, proč přišli pozdě. Druhým neumí důvěřovat, protože hodně věcí ví a vycítí, stejně jako rozpoznají každou lež a jejich pronikavá mysl vše odhalí dřív, než to druzí přiznají. Stane-li se Vodnář vašim kamarádem či přítelem, můžete se spolehnout na to, že Vás nikdy nenechá v průšvihu, vždy Vám pomůže a můžete mu ve všem věřit a spolehnout se na něho.

 

Vodnáři spoléhají na svoji originalitu a to, že když potřebují, tak si vše vytáhnou odněkud ze vzduchu, ze svých antének, proto se neradi zatěžují tím, že by se měli něco učit a zahlcovat si mozek zbytečnými a nepotřebnými informacemi. Ani to nepotřebují, vše jim chodí samo a svých chováním mohou připomínat tzv. „roztržitého profesora“. Mají všude spoustu přátel, jsou u druhých oblíbení a vyhledávaní pro svoji dobráckou, přátelskou, upřímnou, ochotnou, zábavnou a velmi originální povahu.

 

Co si myslí Vodnáři, to je cesta a klíč k mnohým souvislostem a budoucnosti. Jejich silná intuice a obrovská jasnozřivost jim dává spojení s mystikou, tajemstvím a velmi silným vnímáním. Dívky a ženy, které chcete polapit Vodnáře, musíte velmi opatrně, v momentě, kdy by cítil, že uvízne ve vaší pasti, se naopak vytrhne a uteče, protože potřebuje cítit volnost, svobodu, nesnáší omezování a žádné výčitky, a pokud mu to dopřejete, bude na oplátku k Vám velmi velkorysý, něžný a taktéž tolerantní. Jsou to nevyzpytatelné povahy, jejich mysl je stále plná ideálů, myšlenek, nápadů a mnoho z nich se uplatnilo jako badatelé, vědci a významní lidé pro lidstvo.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

Retrográdní Merkur a jeho neúprosný vliv na nás

 

Merkur, okřídlený poslíček zpráv, planeta komunikace, cestování, přenosu informací a vlivu jak mluveného, tak psaného slova nyní na obloze zaznamenává svůj zpětný pohyb, je tzv. retrográdní, což znamená, že její pohyb je zastaven, kdy namísto toho, aby postupoval vpřed, tak couvá. V tomto pohybu je od 21. ledna a bude až do 11. února 2015.

 

Merkur, respektive jeho postavení v horoskopu každého z nás napovídá, jak jak jsme na tom s myšlením, inteligencí, komunikací, schopností se projevovat, s logikou, zvídavostí, schopností informace získávat, vstřebávat a předávat dál a následně zpracovávat. Za normálních okolností lze spatřit jeho pozitivní vliv a dopad na člověka, zejména je-li v horoskopu dobře postaven a harmonicky ozářen vlivem a spolupůsobením dalších planet. V opačném případě, tedy je-li narušen či dokonce poškozen, se výše uvedené vlivy stávají obtížnými, problémovými a plné překážek. Totéž v podstatě a zjednodušeně řečeno se dá říct také o retrográdním (zpětném) pohybu planety Merkur.

 

Retrográdní pohyb nastává, kdy se planeta na nějakou dobu zastaví, zpomalí a začne couvat směrem zpět, kdy díky rychlejšímu nebo naopak pomalejšímu pohybu vůči Zemi se tak pohybuje proti Slunci, namísto stejného směru, čili pohybu. Tato fáze nastává u Merkuru 3x do roka, kdy další vliv pocítíme od 19. 5. do 11.6 a třetí, poslední pak nastane 17.9 a potrvá do 9.10.2015.

 

Jaký to má dopad na nás, co to pro nás znamená? Pokud něco či někdo nemá možnost normálního, plynulého pohybu, chodu a vývoje, začne se jednat o stagnaci a potíže, což se právě začne odehrávat. Proto je dobré a prospěšné vyhnout se všemu ve spojení s jakýmkoliv druhem pohybu, ať už fyzicky či na těle. Tento vliv nám dává najevo, že nadešel čas zpomalit, zastavit se, soustředit se a nebýt ukvapení. Přirozený vliv Merkura je po celou tuto dobu zastaven a působí spíše v negativním slova smyslu.

 

Stejné platí o cestování, kde by se mohly objevit různé zádrhele, problémy, poruchy dopravních prostředků, mechanické závady, poruchy motoru a také v souvislosti s komunikací se jedná o všechny dopisy, e-maily, smlouvy, apod. Jinými slovy není dobré, ba naopak je nezbytné se ve vlastním zájmu vyhnout podepisování důležitých obchodů, projektů, smluv, dokumentů, v nezbytném případě je alespoň velmi důsledně si je přečíst, abyste nic nepřehlédli. A to z důvodu, že bude váznout komunikace, proto je dobré zálohovat svá data v počítači, v telefonu a jiných moderních vymoženostech. Znamená to, že technika a moderní prostředky moderní doby jako jsou telefony, faxy, kopírky, počítače, kola, auta, letadla, vlaky, autobusy i dopravní prostředky budou vykazovat zpoždění, problémy, bude váznout komunikace a jakékoliv spojení. Pokud máte v plánu brát si po tuto dobu nějakou půjčku či se u někoho zadlužit, rozhodně nedoporučuji, je lépe počkat ještě ještě alespoň 14 dní.

 

Retrográdní vliv Merkura naznačuje zmatky a nejasnosti v naší mysli, vzdušných zámcích a vzájemného nepochopení. Budou se také ukazovat nevyřešené věci z minulosti, kdy můžeme být konfrontováni s někým nebo s něčím, kdo se nám nějakým způsobem vrátí do života, abychom už konečně prozřeli. Vliv couvajícího Merkura bývá označován jako chlad ve vztazích, ve vzájemné komunikaci, což bývá velmi často spojeno s odmítáním a vzdání se svých plánů, snů a vizí. Oblasti jako je umění, kde lidé potřebují skládat, tvořit, přemýšlet, komponovat či vyrábět rukama, jistě potvrdí, že mají nyní méně nápadů, fantazie a jsou méně „šikovní“. Stejně tak cestování a hlavně delší cesty mohou být spojeny s potížemi, a to v podobě zpožděných přípojů, spojů a technických problémů s dopravními prostředky, hlavně s autem. Studenti se nyní hůře soustřeďují, aniž by si to sami uměli vysvětlit, školní zařízení je celkově spojeno s netrpělivostí, nervozitou a podrážděností. Potíže se mohou objevit i v oblasti domova, zejména pak se sourozenci a sousedy, kde bude zhoršená domluva a zvýší se hádavost a vzájemné nedorozumění.

 

Je dobré se v těchto dnech vyvarovat koupě a prodeji nemovitostí, stěhování se do nových prostor, nezačínat nic důležitého a naopak si udělejte zálohy, kopie a revizi svých dokumentů a stávajících smluv, finančních a podnikatelských záměrů. Nic se neděje náhodně, vše má vždy své odůvodnění a příčiny. Konfrontací s něčím nebo s někým nepříjemným nám osud ukazuje, že nadešel čas se zastavit, zklidnit svou roztříštěnu a uspěchanou mysl, přeorganizovat svůj život a dát mu nějaký smysl a řád. Díky tomuto zpětnému pohybu se nám tak naskýtá šance zastavit se, změnit a přehodnotit svůj život, přestat mluvit a zaměřit se na to, co je pro nás skutečně důležité a zásadní. Je dobré se poohlídnout zpět, bilancovat a poučit se z minulých chyb, abychom tak předešli dalším zbytečným problémům a nepříjemnostem. Je nyní ideální čas uspořádat své myšlenky, zálohovat veškerá data, dát do pořádku svá kola, motorky i auta a nekupovat nyní tyto prostředky. Naopak je dobré zbavit se bloků z minulosti a soustředit se na jejich čistění a odblokování. Uzavřete vše, co je třeba, dokončete, co nemáte dodělané a nastavte rovnováhu všude, kde je to možné, zejména pak ve vztazích.

 

Jestliže se chystáte vycestovat na nějakou vzdálenější cestu, pozorně si přečtěte případné dokumenty s tím spojené, pohlídejte si své doklady, zkontrolujte a řádně si prověřte veškeré objížďky, trasy, odjezdy, odlety, svá zavazadla a připravte se na možné zdržení na cestě, či zpoždění. Pokud sami řídíte, jeďte pomalu a bezpečně.

 

Zajímaly by mě Vaše názory, zkušenosti a poznatky s retrográdním Merkurem, také Vás „něco“ překvapilo, zpomalilo či úplně zabrzdilo? Nejednou Vám počítače, bortí se internetové sítě, zlobí telefony, auta, ve svých počítačích se Vám objevují různé viry? Nevycházejí smlouvy, nebo nacházíte nějaké chybičky v dokumentech, smlouvách a objevují se těžkosti?

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

PRÁCE

 

Slovo nahánějící někomu hrůzu, někomu radost. Každý jsme jiný, každý jsme individualita. To, co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého a naopak. Samotné slovo práce a jeho numerologický význam, neboli překlad je pod vlivem a působením čísla sedm. Sedmička spadá numerologicky pod planetu Saturn, která vládne znamení Kozoroha a ten jak známo, je velmi pracovitý. Stejně tak samotná planeta Saturn, patří astronomicky mezi tzv. plynné obry. Je to druhá největší planeta sluneční soustavy. Kolem Saturna jsou prstence, které ho opticky ještě zvětšují a jsou tvořeny ledovými úlomky, prachem, balvany a kamením. A právě proto má toto složení také souvislost s povahou Kozorohů, kteří jsou stejně tvrdí jako ten kámen a ty balvany, a to nejen na sebe, ale i na druhé. Saturn má tentýž vliv, je to planeta, která nás učí pomocí tvrdých osudových překážek, zkoušek a právě kamenů, neboli balvanů, které nám staví do cesty a my jsme nuceni je stále přeskakovat. Proto bývá tato planeta nazývána jak „Moudrý, ale velmi přísný učitel“ neboli „Pán karmy“.

 

Oběžná doba Saturna kolem Slunce je 29 let a z tohoto důvodu je také toto číslo karmické, obávané a spojení také s životními překážkami. Kolem 29-tého věku totiž dozráváme, vstupujeme do tzv. karmické fáze života, kdy se nám vše teprve začíná účtovat a střádat. Na noční obloze je viditelný pouhým okem, kdy ho můžeme spatřit jako objekt nažloutlé barvy, který nebliká a přitom je velmi jasný. 

 

Jistě není náhoda slovo práce ve spojení se Saturnem, jež vládne Kozorohům a ti jak známo lezou po těžkých terénech skal, za velmi nepříznivých podmínek a nepřestanou, dokud nevylezou nahoru. Proto je také znamení Kozoroha v našich horoskopech naznačuje, jak jsme na tom s naší prací, kariérou a veřejným životem, jak jsme schopni se dívat na svět právě z oné výšky skal, blízko Slunci. 

 

Vidíte sami, že numerologie nelže, a žádné spojení a významy nejsou jen pouhou náhodou. Za každým slovem, názvem, firmou, podnikem, jménem, městem či jakýmkoliv jiným označením se skrývá podle čísel velmi mnoho informací. Totéž platí o hvězdách, planetách, planetkách i tarotových kartách, které dokážou odhalit to, jací jste, jaké máte vlohy, schopnosti, talenty, slabé a silné stránky a jak se bude vyvíjet Vaše budoucnost. 

 

Nenechte se zaskočit nepřízní osudu, buďte připravení, protože osud přeje připraveným!!

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

Eiffelova věž

 

Nejznámější stavba (ocelová věž) světa a nejvyhledávanější místo v Paříži. Její výška je 300,65 metrů, což je numerologicky číslo 14, pod vlivem Jupitera, tedy značící moc, sílu, velikost, cestování a obrovské energie. Tato stavba byla zahájena 28. ledna 1887, když Slunce stálo ve Vodnáři, kterému vládne Uran, planeta spojená se vzduchem, cestováním a velkými výškami. Výška Eiffelovy věže se může díky tepelné roztažnosti měnit až o 18 centimetrů.

 

Je bezesporu zajímavé spojení čísla osm, které vychází po součtu tohoto datu, neboli vzniku věže, kdy se jedná o velmi silné, nejsilnější číslo ze všech, pyšnící se vládou, velikostí a mocí. Samotný den zrodu, čili příprav této věže je 28-mého, tedy jednička, kde se jedná o silnou jedničku jako takovou, přející zrodu všeho nového, velkého a skvělého. Luna v ten den stála v Rybách a jistě i zde je nemalá souvislost s cestováním, romantikou, krásou, sněním a obrovskými zážitky. Osmičce vládne Uran, ten Vodnáři a Vodnářem byl také Le Jules Verne, jehož jméno nese restaurace ve druhém patře.

 

Nebude jistě žádným překvapením spojení výše uvedených čísel s analogickým vlivem data narození samotného konstruktéra Alexandra Gustava Eiffela, který se narodil 15. prosince 1832. Výsledná vibrace, tedy jeho životní číslo- opět pětka, síla, expanze a cestování. Pětka je nadvládou planeta Jupiter, která vládne znamení Střelce, jímž sám pan Eiffel byl. Jeho Luna stála ve Vahách, což hovoří o kráse, estetickém cítění a mnohých uměleckých vlohách.  Svůj diplom obdržel v roce 1855, kde je výslednou jedničkou opět jednička, v roce 1866, pod vlivem výsledné plodné trojky založil svoji první projektovou kancelář. Měl silný kořínek, stejně jako jeho velké dílo věže, dožil se necelých 91 let.

 

S Eiffelovou věží je spojeno mnoho zajímavostí, kdy např. v roce 1891 vystoupil po chůdách do prvního patra jeden francouzský pekař, v roce 1923 rodilý redaktor sportu sestoupil na kole po schodech z prvního patra. Bohužel jsou s věží spojeny i nepříjemné události, kdy se francouz Leon Collor pokoušel proletět nohami věže, což mu bylo osudné. V roce 1964 horolezci vylezli nahoru, bez toho, aniž by šli po schodech až po rok 1968, kdy byla na její vrcholek vytažena kráva, aby si lidé kupovali mléčné produkty a výrobky.

 

Základem stavby jsou čtyři betonové bloky, a již samotná čtyřka z hlediska numerologie poskytuje silný, pevný a opěrný bod. Během stavby věže, v září 1888 se vyskytly problémy. Po dokončení stavby druhé věže začali stávkovat dělníci. Jistě to není náhoda, neboť Uran, neboli osmička, v tomto datu zastoupena hned trojnásobně) byl objeven právě za francouzské revoluce, a proto sebou nese tato planety tytéž vlivy: bouření se, revolty, apod. Dělníkům se nelíbili jejich platy, připadali jim nízké, navíc pracovali v zimě 9 hodin a v létě 12 hodin a práce samotná byla náročná a také značně riziková. Pan Eiffel jim následně platy zvýšil, ovšem do doby, než nastala druhá revoluce, po dalších třech měsících.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že povětrnostní podmínky mají na věž negativní dopad, je proto každých 7 let natírána a ošetřována proti korozi, se spotřebou až 60-ti tun barvy. Počet schodů, který vede až na vrchol je 1665, numerologický výsledné číslo 18, což je devítka, pod vlivem Neptuna, tedy výšek, dálek, nebes a cesta „k Měsíci“. Samotná stavba věže trvala celé dva roky, dva měsíce a pět dní.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

 

OSUDOVÉ OSMIČKY

 

Vstoupili jsme před nedávnem do nového, osmičkového roku, do nové, karmické éry. Osmička patří mezi čísla tzv. mocenská a přináší sebou nečekané náhlé změny, pády, převraty, revoluce, anarchii, spojení se vzdušnými živly, s přenosem rádiových vln, cestováním, apod. Numerologické přiřazení k planetám je různé. Já osobně mám vyzkoušené a prověřené spojení s Uranem, kdy jejich vlivy spolu bezesporu velmi úzce souvisí.

 

Rozeberme si toto číslo trochu blíže. Osmé znamení zvěrokruhu je Štír, kterému vládne Pluto, což úzce souvisí s velkými, zásadními změnami, s převratem, transformací, kdy něco je a bude ukončeno, a to zcela zásadně, aby mohlo vzniknout nové, lepší, tentokráte v nové podobě. Dřívější vládce Štíra byl Mars a jistě ne náhodou je tato planeta spojena s Árésem, což byl římský válečný bojovník, bůh války, syn nejvyššího řeckého boha Dia a Héry. Ten si šel bezhlavě za svým, s touhou vyhrát a zvítězit, a to za každou cenu, třeba i krveprolití. Šel do boje, aby bojoval, zvítězil a získal svoje postavení, moc a slávu. Osmička patří Uranovi a ten vládcem znamení Vodnáře, který přeje revoltám, všemu novému, revolucím, boří staré, zastaralé a nefunkční, v souvislosti s velkou masou lidí a obrovským společenstvím. Uran, stejně jako Vodnář potřebuje cítit volnost, svobodu, a to bez jakéhokoliv omezování, nesmyslných příkazů, nařízení a omezujících pravidel, zejména pak těch zastaralých a nefungujích a konzervativních.

 

Osmička, převrácená naležato představuje symbol nekonečna a pomyslných misek vah. Hovoří úzce o souvislosti, důležitosti a velké potřebě neboli nutnosti zachovat rovnováhu, aby obě strany, pomyslné misky vah, neboli jejich jazýček ukazoval stále střed a vyváženost. Znamená to, že nesmí vzniknout nesoulad, kdy jedna strana má moc, vítězí a bere, na úkor té druhé, je zde velký nepoměr a je otázka času, než se toto zhroutí a osud vezme vše do svých rukou. A právě zde je kámen úrazu, projevující se ve společnosti, v politice, ve světě, ve vztazích, v zaměstnání, ale i v domácnostech. Vzhledem ke skutečnosti, že už vše trvá příliš dlouho, lidé začínají mít všeho dost a jakmile přijde ta poslední třešnička na dortu, mohou se věci velmi rychle změnit a nabrat rychlý spád a průběh. O tomtéž hovoří také dlouhodobé postavení tzv. generačních planet, které dlouho visí ve vzduchu a čekají na další konstelace a vlivy, aby byly aktivovány k činnosti. Tyto vlivy mají dopad s minulostí velký význam, dopad a sled následných, důležitých událostí. Toto číslo a astrologické konstalace mají velký dopad na každého, včetně zemí, celých národů, v souvislosti se zásadními změnami. Ležatá osmička nám naznačuje, že je třeba, aby byla neustále vyrovnávána rovnováha, aby jedna strana pouze nedávala druhá jen nebrala.

 

Tarotová karta s číslem osm nese název „Síla“, což má stejný význam jako planeta tomuto vládnoucí, tedy Uran. Na obrázku této karty, nad hlavou ženy je zvýrazněn symbol nekonečna, tedy naše oblíbená ležatá osmička. Žena drží holýma rukama otevřenou tlamu lva, což poukazuje nejen na sílu fyzickou ale tu vnitřní, kdy musí věřit nejen sobě, ale i onomu lvu, že ji nekousne a ten naopak důvěřuje jí. Tentýž znak nekonečna má nad hlavou karta Mág, což je karta číslo jedna, taktéž s mocenským číslem, jako osmička. Karta číslo jedenáct „Spravedlnost“ má tentýž význam a v některých tarotových sadách je právě karta číslo osm a jedenáct „přehožena“. Ve skutečnosti se jedná o hodně podobný, téměř stejný, tentá´ýž vliv.

 

Zkusme se vrátit do minulosti a zavzpomínat na důležité mezníky, události a cykly spojené s karmickým, silným a důležitým číslem osm. Roky:

 

1908 (Aféra Daily Telegraphu, Bosenská krize, Mladoturecká revoluce, Tunguská událost).

1918 (vznik Československé republiky), součet 19/1, výsledná jednička, která hovoří o vzniku něčeho nového, neznámého, plného nových možností, dobrodužství, příležitostí a přerodu.

1928, (Briand Kellogův pakt), součet 20/2, výsledná dvojka, která hovoří o spolupráci, domluvě, dohodě a vzájených vazeb.

1938 (obrana republiky, Mnichovská dohoda, zábor Sudet, součet dvacetjedna, karta dokončovací, úplná, značící, že něco končí, aby mohlo začít nové.

1948 (vznik Československé republiky, lidově demokratické, vítězný únor, soud Milady Horákové), součet 22, výsledná čtyřka, naznačující stabilitu, pevnost a vládu císaře sedícího na trůně na obrázku této karty.

1958 (Expo 58), součet 13/4, výsledná čtyřka, mající souvislost s obchody, styky s druhými, smlouvami, obchodem, komunikací, cestováním, financemi a něčím pevným, konkrétním a hmatataleným.

1968 (srpnová okupace, vpád intervenčních armád Varšavské smlouvy, začátek sovětské okupace, projev prezidenta Svobody), součet 24/6, výsledná šestka, naznačující hledání rovnováhy, společenství lidí a neutralitu, slabost se ozvat či vzchopit, šestka je slabé, neutrální a přizpůsobivé, nebojovné číslo.

1978, (dobývání vesmíru-Remek), součet 25/7, výsledná duchovní sedmička hovoří o spojitosti s vesmírem, jinými silami, tajemnem, záhadami a vesmírem, jako takovým.

1988 (první demokracie proti režimu), součet 26/8, výsledná osmička, mající vliv na zásadní změny, převrat a revoluce. První změny přestavující blížící se „Sametoovu revoluci“.

2008 (Expo 2008, NASA-expedice 17, hurikán Paloma, paralympijcké hry, Bitva u základy Shank, vichřice, uragány  ve světě), součet 10, výsledná jednička. Karta číslo deset s názve „Kolo osudu -fortuna“ hovoří výstižně již svým názvem.

2018 (bude pod vlivem numerologického čísla jedenáct, ukazující na misky vah, kdy se sklízí to, co bylo předtím zaseto), nechme se překvapit, zda pozitivně, či tím druhým směrem..

 

Výsledné celkové osmičky podle data:

1907,Černovská tragédie, masakr v Ružomberoku, 15 protestujících bylo zastřeleno a desítky zraněno, z toho několik těžce.

1916, Bitva na Sommě, u Jutska, u Verdunu, o Gallipoli. Brusilova ofenzíva.

1925, Atentát v katerále svaté Dominiky, III.sjezd KSČ, Marmaggiho aféra, Opičí proces

1934, Insigniáda, Německo-polský pakt o neútočení, Noc dlouhých nožů, Rakouská občanská válka, Zemětřesení v Biháru 1934

1943, Operace bronse, Casablanská konference, Operace Iridium, Káhirská deklarace, Operace Reinhard, Povstání v Treblince, Teheránská konference, Třetí Moskevská konference, Vánoční dohoda

1952, Noc zavražděných básníků, Proces se Slánským, Proces se Zelenou internacionálou, Velký smog 1952, XIX. sjezd KSSS, Železniční nehoda v Suchdole nad Odrou

1961, Invaze v zátoce Sviní, Pařížský masakr 1961, Sesuv v Handlové

1970, Operace Bulmus 6, Čínsko-sovětské konflikty (1969), Federalizace Československa, Operace Tarnegol 53, Opotřebovací válka

1979, Americká rukojmí v Íránu, Čínsko-vietnamská válka, Havárie elektrárny Three Mile Island, Íránská islámská revoluce, Let American Airlines 191, Obsazení Velké mešity, Operace Bouře 333, Sverdlovský incident, Uhelné prázdniny 1979, Útok v Nahariji (1979)

1988, Útok na kino Saint-Michel v Paříži, Vražda Džunko Furuty, Zemětřesení v Arménii 1988, Železniční nehoda mezi stanicemi Praha-Hostivař a Praha-Vršovice, Železniční nehoda na Lyonském nádraží v Paříži, Jogurtová revoluce, Let Aloha Airlines 243, Let Iran Air 655, Let Pan Am 103, Sumgaitský pogrom, Svíčková demonstrace, Aféra Neum, Bitva o kótu 3234

1997, 8. kongres Občanské demokratické strany, Luxorský masakr, Povodně na Moravě a Odře (1997), Světové dny mládeže 1997, TýTý 1997

2006, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2006 (3. července, měsíc po volbách do Poslanecké sněmovny není otevřena žádná cesta k nové vládě, ČR spěje k ústavní krizi, dva měsíce po volbách do PS ČR stále není vyřešena povolební krize, předčasné volby). Zemětřesení o síle 6,2 stupně Richterovy stupnice postihlo bývalé indonéské hlavní město Yogyakarta a jeho okolí a vyžádalo si více než 440 mrtvých (osmička). Vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem, odehrávající se převážně na území Libanonu.

 

Každé písmeno má spojení s určitým číslem, proto můžeme věci i lidi snadno převést a spočítat. A to naprosto vše, např. datum narození, jména, příjmení, názvu firmy, podniku, potravin, bankovního konta, telefonu, rodného čísla, potravin, vitamínů, značky aut, měst, ulic, či SPZ. Výsledná čísla mnoho napoví, o tom, jaký člověk je, jaké peníze mu budou chodit na jeho bankovní účet, jakým stylem jízdy řídí své auto, apod. Velmi vhodné a prospěšné je zvážit jméno dosud ještě nenarozeného dítěte. Dá se zjistit, jakou má souvislost s rodiči, sourozenci a vhodným výběrem tak zmírnit napětí a budoucí potíže, problémy, nemoci a životní překážky. Vhodným výběrem jména, či jeho změnou se dá hodně věcí napravit a ovlivnit.

 

Velmi zajímavá je numerologie jmenná, kdy pomocí převodní tabulky dokážeme spočítat, jak na tom kdo je a dobrý numerolog Vám je schopen toto vše převést do smysluplných vět, abyste porozuměli řeči a tajemství čísel. Například slovo „OSUD“, je pod vibrací čísla čtrnáct, což naznačuje potřebu rovnováhy a nalezení toho správného středu. ŠTĚSTÍ je pdo vlivem dvojky, což naznačuje partnerství, bez kterého málokdo ono štěstí nalezne. RADOST je pod vlivem pětky, což je Jupiter, planeta štěstí, úspěchu a financí. SMUTEK nese osmičku, ve spojení s náhlými, nečekanými změnami. SMRT, jistě nikoho nepřekvapí karmická, těžkopádná sedmička, naznačující smutek, těžkosti a strádání. Mohli bychom pokračovat donekonečna a zjistit mnoho zajímavostí v souvislosti s čísly, jmény  a daty.

 

Pokud byste chtěli proniknout hlouběji do tajů numerologie, můžete navšívit mé kurzy konané v Brně, ke se dozvíte, naučíte a pochopíte souvislosti čísel ve spojení s tarotovými kartami a astrologií. Více se dozvíte v sekci“Kurzy a semináře“ na stránkách www.tajemstviastrologie.cz.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

Jaký bude rok 2015 – velká roční předpověď

 

Regina z věštírny Tajemství astrologie odhaluje tajemství roku 2015 

 

Nový obávaný rok 2015 se velmi rychle blíží. Jaký bude? To je jistě otázka, kterou si pokládá nejeden z Vás, ponejvíce jistě typy melancholické, jako jsou zemská znamení Býků, Pann, Kozorohů, ale i Štírů a Rybek. Mrzí mě, když čtu poměrně časté zastrašování i z řad kolegů a kolegyň, kteří vše popisují poměrně černě a hrůzostrašně. Jistě i Vy si dobře vzpomínáte na loňský údajný konec světa, který měl přijít 21.12.2013, a mnohokrát i před tím. Lidé touží po senzacích, po vzrušení, bohužel však negativní smýšlení a to, s jakým přesvědčením člověk do nového roku vykročí, takový ho bude také mít. Pokud se lidé poddají tomu, že vše bude špatné, karmické a děsné, nakonec se jim opravdu tyto jejich myšlenky mohou zhmotnit. Všichni víme, jakou sílu má myšlenka, ale nemusí být vždy jen negativní a pesimistická, ba naopak pozitivní myšlení dělá zázraky, uzdravuje nevyléčitelné lidi, apod. Pokud všichni budou smýšlet stejně, pak se situace může velmi pravděpodobně vyhrotit a zvrtnout, což je pravda k osmičce patří. Ale nikdy není vše tak zlé a špatné, jak na první pohled vypadá. Každá mince má vždy dvě strany, rub a líc. Vše je na světě i ve vesmíru o dualitě: výdech-nádech, muž-žena, černá-bílá, noc-den, jang-jin, zdraví-nemoc, atd. A právě abychom poznali a vážili si těch kladných a dobrých věcí, je třeba poznat i tu druhou stránku věci, která ne vždy musí být příjemná. Kdyby lidstvo nepoznalo nemoc jako takovou, nevážili by si pak zdraví. Koneckonců co je to nemoc, rozdělte si toto slůvko: ne  – moc, člověk nemá moc, nemá sílu, odvahu a chuť bojovat, a o tom to vše je. Proto Vás lidé prosím, probuďte se, nedejte se zastrašit a odradit názory jiných, které nemusí být vůbec pravdivé. Jsou to jejich podněty, jejich myšlenky, jejich pocity, to, jak oni to cítí, co vychází pouze a jenom z nich, a Vy to můžete mít postavené zcela  jinak, nenechte se ovlivnit negací. Co je dobré pro jednoho, nemusí být dobré pro druhého a naopak. Každý z nás jsme individualita a originál, a to je třeba si uvědomit, zejména pak skutečnost, že je třeba vzít osud do svých rukou, být strůjci svého štěstí a nejen pasivně čekat, co přijde a ukazovat prstem na ty druhé, že oni za to mohou, což bohužel většina lidiček dělá z důvodu, že je to snazžší a oni tak za nic nenesou ani vinu, ani zodpovědnost, ale ta vláda, ten ministr, ta kolegyně, ta reforma, ty léky, ten lékař, ten ekonom, ten právník, ta unie, apod…Upřímně řečeno, rok bude náročný. Ale na druhou stranu: když už jsme zvládli letošní rok, který byl také velmi těžký, tak zvládneme všechno. I přesto, že konec roku je pro mnoho jedinců hodně náročný a doznívají karmické vlivy, které někteří lidé pociťují velmi silně a osobně, přesto se čeho obávat.

 

Další rok 2015 bude „osmičkový“, tedy zúčtovací, jak kdo zasel, tak bude další rok sklízet, jak si kdo ustlal, tak si bude lehat. Vzhledem k tomu, že letošní rok je a byl pod vlivem karmické sedmičky, bylo ideální dát se na cestu duchovní, jinou jak tu materiální, pracovat na sobě  a naučit se dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Ti, co pochopili, nebo je osud nějakým způsobem donutil, ti z toho další rok vyzískají a budou těžit, a to v dobrém slova smyslu. Ti, co příliš lpí na svém egu, majetku, financích, postavení, titulech i i názorech, ti pocítí bohužel po celý rok tu horší stránku osmičky. Každý to má nastaveno jinak, každý jsme se jinak narodili, každý máme ve svém horoskopu jiné hvězdné konstelace  a každý máme jiný životní úkol, jiné předpoklady, vlohy a možnosti.

 

Osmička, pod kterou budeme po celý rok, je vyrovnávací. Položená osmička na bok, na ležato nám připomíná nekonečno a pomyslné misky vah, které je třeba mít stále vyrovnané ve smyslu co dáváte a co dostáváme, a právě další rok nám váhy, čili jazýček v jejich středu ukáže, kdo si co letos naložil na kterou misku, zda bude jedna strana převažovat, či budou vyrovnané a vyvážené, stejně jako naše myšlení a cítění ve vztahu k druhým.

 

Osmička je pod vlivem Urana, což je planeta nečekaných, náhlých, prudkých změn a naznačuje, že se během roku 2015 nejednou setkáme s velkými a náhlými změnami, a to jak v osobním životě, tak i ve společnosti a ve světě. Ovšem všechno špatné je na něco dobré a nic se neděje náhodně a věřte, že vše má své příčiny a důvody, které člověk pochopí až při zpětném pohledu na situaci. Znamená to, že ne vše, co se nám stane, musí být špatné, ale naopak mnohé situace a události otevřou nové možnosti, otevřou se nám nové dveře a možnosti. Ono není špatné, dokonce je to žádoucí vpustit nový vítr do plachet a otevřít se občas novému, i když nepoznanému. A právě zde je kámen úrazu: strach, obavy, nejistota, kdy lidé mají strach z toho, co přijde, když se obávají změnit partnera, práci, prodat dům, auto nebo cokoliv jiného. Většina lidí namítne, že raději se budu držet toho co mají, i když jsou nespokojení a nešťastní, ale mají jakési falešné „jistoty“, a jsou na to zvyklí. Proč by tedy měli měnit něco, co funguje, i když mnohdy pouze a jenom ze setrvačnosti. Častá reakce mých klientů je: a co když to bude ještě horší? Na to já jim odpovídám: a co když to bude naopak lepší…

 

Uran, stejně jako osmička přináší mnoho novátorského myšlení, změnu pohledu na věci, na lidi i na společnost. Je zde spojení s potřebou cítit volnost, svobodu a nenechat se omezovat a spoutávat nikým a ničím, s touhou začít konečně žít po svém a nejít ve vyšlapaných cestičkách, které vyšlapal někdo jiný. Planeta Uran byla objevena za doby francouzské revoluce a z tohoto důvodu v sobě nese tyto vibrace a vlivy: potřeba změny, lidé už mají něčeho dost, bortí se systémy, vláda, anarchie, bojovnost, odvaha a revolta.

 

Z pohledu numerologického si můžeme rozložit jednotlivá čísla  a posoudit jejich významy a vibrace.

 

Dvojka: potřeba sdílení a spolupráce s druhými. Po roce 2000, zejména pak s přístupem internetu a tolik oblíbeného Facebooku je dokonce toto tlačítko „sdílení“ tak oblíbené, všichni něco neustále  sdílíme, klikáme, lajkujeme, máme potřebu něco předávat dál, ukázat i těm druhým. Je to patrné i ve vzájemných vazbách, vztazích a partnerství, kdy máme potřebu s někým být, s někým se domluvit, s někým sdílet své pocity, emoce, nápady, smutek, radost i bolest. Málokdo je rád sám a kdo tvrdí, že ano, nemluví pravdu. Jsme lidé a ti jsou naprogramovaní na potřebu žití a komunikace s druhými. A dvojka toto jasně ukazuje a dosvědčuje.

 

Nula: to je nultý bod, nic neznamená sama o sobě, ale ukazuje na to, že je třeba se pohnout, málokdo chce zůstat v nultém bodě a nehnout se z místa. Nula posiluje vibraci předchozího čísla, v tomto případě dvojky, kdy ji přenáší do dalších, trochu jiných vibrací a levlů.

 

Jednička: ego, já moc, mnoho síly a energie, potřeba a schopnost si vybojovat co chceme a co nám i právem náleží, s patřičnou dávkou odvahy a přímočarosti, s tím, že si musíme věřit, ve své vlohy, sílu a schopnosti. Věřit sami sobě, zahodit nejistoty, smutek a nízké, slabé a pošlapané sebevědomí. Každý má  nějaké vlohy a přednosti a je třeba se naučit se využívat a ne je v sobě potlačovat.

 

Pětka. Jupiterovo číslo naznačuje potřebu volnosti, svobody a skutečnosti, že si už málokdo nechá co líbit, ale naopak se budeme více a více ozývat a častěji se projevovat. Bude docházet častěji ke střetům a konfliktům, nicméně diskuze bývají i přesto přínosné pro obě strany. Nebudeme chtít už mlčet a zavládne touha po svobodě, zejména té vniřní, vunitč nás. 

V tarotu patří osmička kartě zvané Síla (v některých tarotových sadách Spravedlnost), což ukazuje  a jasně naznačuje na to, že skutečná síla je uvnitř každého z nás a spojíme-li se a sjednotíme, síla je pak obrovská, ale může být pozitivní i negativní (viz. výše síla myšlení a smýšlení). Na obrázku této karty je Lev a jak známo lev je králem zvířat, silný, mocný a velký. Totéž je i číslo osm jako takové, kdy se jedná o mocenské číslo, nejsilnější číslo ze všech, i když karmické, ale nikdy nic nikdo nedostane zadarmo. Osmička přeje financím a majetku, originálnímu a logickému myšlení, novým nápadům a novým snům.

 

Z astrologického pohledu je zjevné, že ve vzduchu visí už pěknou řádku let jisté faktory a konstelace naznačující, že se něco může semlít. Saturn, náš přísný a tvrdý učitel, obávaná planeta přinášející strádání, smutek, překážky a prohry nyní stojí ve Střelci, kde bude stát do léta 2015. Proto si oddechnou konečně po dlouhé době Štíři, kteří byli po celou tuto dobu pod jich vlivem. Saturn se však jen tak nedá, a díky svému zpětnému pohybu na obloze se do tajemných a charismatických Štírů ještě na nějaký čas vrátí, aby je jen tak ze svých spárů nepropustil tak snadno. Je to doba, kdy se hodně lidí znovu po dlouhé době nadechne, dostane mnoho příležitostí  a možností, a jak toho využijí, je pak už na každém z nás. Některé příležitosti se však už nemusí vícekrát objevit, proto je dobré opravdu popřemýšlet a hlavně jednat, či měnit. Protože když člověk nechce něco změnit sám a dobrovolně, je to mnohem lepší, jak snazší, jak když ho k tomu dříve či později donutí a přitlačí, ovšem za mnoho většího strádání, smutku a bolesti.

 

Rok 2015 nebude procházka růžovou zahradou, kdy mnoho z Vás bude nuceno něco změnit, ať už své postoje, názory či něco skutečného, reálného. Rok bude těžký, velmi překvapivý, někdy až šokující a také velmi pestrý. Mnoho věcí a události se urychlí, lidé začnou žít, někteří se konečně probudí. Tedy rok náročný, ale není nemožné ho zvládnout. Vstupme do něho s nadějemi a vizemi lepší budoucnosti a lepších zítřků. Objednejte si a dostanete, zaklepejte a vstupte, přejte si dostanete to: je to ve skutečnosti velmi prosté a jednoduché, jen to všechno pochopit a nalézt ten zlatý střed, tolik důležitý a potřebný pro osmičkový, vyvažující rok…Vše je v našich hlavách, tak si tam udělejme pořádek, vymeťme všechny nepotřebné a svazující myšlenky, strach a obavy a běžte si za svým, věřte si a zvítězíte!

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

SNY A JEJICH VÝZNAM.

 

„Pata volentem ducunt, nolentem trahuni“- „Ten, kdo chce jít, osud vede, kdo nechce, toho vleče…“

 

  • Zdají se Vám sny?
  • Věříte v jejich symboliku?
  • Myslíte si, že Vám chtějí něco důležitého sdělit?
  • Nepodceňujte jejich význam, někdy se v „pouhých“ snech může skrývat důležité poselství!

 

 

Otázky, témata a význam snů zajímaly člověka už od nepaměti. Již před mnoha tisíci lety se lidé snažili nalézt odpovědi na své sny s touhou a potřebou zjistit co to znamená, co se jim v životě odehrává. Sny a snění jsou součástí lidské evoluce, našeho přirozeného vývoje. Putování Luny po obloze a její měnící se tvar, stejně jako jeho jednotlivé fáze, neboli cykly mají bezesporu také velký a významný dopad na naše sny. Zejména pak v souvislosti s úplňkem a novoluním, kdy ke slovu přicházejí  náměsíční lidé. Luna má obrovský magický vliv na člověka, neboť ovládá všechny naše tekutiny v těle, tedy naše emoce a vzhledem ke skutečnosti, že Luna dokáže zvednout hladiny moří a oceánů, pak jistě stojí za zamyšlení otázka, jakýpak to má asi vliv na člověka, který je v porovnáním s masou vody v oceánu pouhé nic…

 

Znáte to každý, něco se Vám zdá, nebo se Vám ve snu objeví nějaký človíček, kterého jste několik roků neviděli, a co se nestane: za pár dnů, ne-li druhý den se nečekaně setkáte. Zemře-li Vám někdo blízký, je velmi častým jevem, že se Vám pak zjevuje ve snech a snaží se Vám něco říct či Vás někam navést. Jistě každý z Vás má nejeden zajímavý zážitek v souvislosti se sny. Možná někteří z Vás mívají sny, které si neumějí vysvětlit, kdy se jim promítá de-javu, zážitky z minulých životů a inkarnací. Mnoho společného má toto s tzv. léčením ve tmě a ti, kteří tuto proceduru absolvovali, jistě ví, o čem je řeč…

 

Již sám Carl Gustav Jung (švýcarský psycholog a psychoterapeut) a stejně tak i Sikmund Freud (lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy) studovali význam snů a jejich vlivu na člověka v souvislosti s psychickou. Sny patří jistě neodmyslitelně k naší mysli, k našemu vědomí i podvědomí. Sny stejně jako tarotové významy, různá jiná poselství, runy, numerologie, astrologie, automatická kresba, reiky, chanelingové posletví a jiné metody jsou důležitou součástí našeho života. Sny nám sdělují a říkají to co bychom měli vědět a znát. Každý známe ono slavné a známé: „já jsem to tušila(a)“, „já jsem to cítitl(a) v kostech“, „mě něco říkalo“,…Jak s tím naložíme, zda uposlechnete toto poselství, či jak s tím naložíme, je pak už na každém z nás. 

 

Naše sny vycházejí z našeho podvědomí, kdy se nám vybavují mnohé vzpomínky z dob minulých, z našeho dětsví, ze současnosti, ale i z budoucnosti, kdy se pak jedná o tzv. jasnozřivé sny. Někteří lidé mají opakující se sny, někteří na pokračování, kdy jim běží jednotlivé díly nekonečného seriálu. Díky tomu, že se nám zdají sny, se ve skutečnosti naše podvědomí čistí. Tedy, ti, kdo sny nemívají si vše nechávají v sobě, na té nejhlubší úrovni a jejich podvěduomí, jejich dušička se tak může po nějakém čase zanést a zaneřádit.

 

Věříte svým snům? Nejeden z Vás to bere jako běžsnou rutinu, nic mu neříkající. Je však jasné a víme, či tušíme to všichni, že existuje něco mezi nebem a zemí a vůbec neznamená, že když si některé věci neumíme vysvětlit či logicky objasnit, že neexistují. Existuje nejeden příklad, kdy se doslova a do písmene staly zázraky, ať už se jedná o náhlé, nečekané udrravení či cokoliv jiného, dosud nevysvětlitelného. Je dobré si uvědomit, že se nejedná pouze o nějaké smyšlené přeludy, pověry, iluze či babské povídačky, ale že na tom přece jen něco může být.

 

Rozum, ego a potřeba vše analyzovat, zkoumat a logickou cestou vysvětlovat nás může odrazovat vnímat poselství a důležitost těchto sdělení. Rozum, mozek nám praví, že že nemá cenu hledat nějaké souvislosti v těchto spánkových přeludech a snění, naše intuice, náš šestý smysl a rozšířené vnímání však ví, cítí a zná něco zcela jiného. Intuice, náš vnitřní hlas, hlas našeho srdce, naší duši je náš  nejlepší a nejspolehlivější rádce, a ten když se naučíme poslouchat, nemůžeme udělat prakticky žádnou chybu. Naše intuice nám radí ze všech rádců nejlépe, nejlépe nás zná a myslí to s námi jako jediná dobře, proto bychom se měli naučit ji vnímat a pozorně jí naslouchat. Můžeme tak předejít mnohým zbytečným konfliktům a nepříjemnostem.

 

Náš mozek je nesložitější, nejdokonalejší a zároveň nejzáhadnější orgán lidského těla, který je rozdělen na dvě polokoule: levou a pravou hemisféru. Každá tato polokoule, každá hemisféra je naprogramována předem. Levá hemisféra, ovládající opačnou, tedy pravou část těla je tzv. mužská, jangová, racionální, rozumová, logická, bojovná, schopná vidět a rozpoznat prostorové vidění. Pravá, ovládající levou část těla je oproti ní intuitivní, inspirativní, neboli ženská, jínová, která má vliv na naše vnímání, umělecké vlohy, talenty, cítění, inspiraci, fantazii a potřebu sdílení s druhým člověkem, potřebu partnerství oproti levé, která si stejně jako správný muž vystačí sám se sebou a nikoho k sobě nepotřebuje, a pokud ano, tak jen, aby mu ten druhý, či ta druhá řekl, nakolik je úžasný. Každá z techto dvou hemisfér pracuje a funguje samostatně, i když jsou spolu vzájemně propojeny. Každá zodpovídá za jiný druh činnosti, jak je psáno výše. Činnost mozku probíhá na základě elektrických výbojů, které naše medicína dokáže změřit pomocí EEG (elektroencefalogram). Náš mozek, náš unikátní počítač pracuje neustále, ať už jsme při vědomí, či bdímě nebo spíme. Činnost mozku se tak v různém stádiu vědomí liší různými kmitočty, z nichž nejvíce v podvědomí lidí je známá tzv. Alfa hladina. Alfa hladina (8-13 Hz) je stav plné bdělosti, klidu a naprostého uvolnění smyslů i svalů. Tato hladina je ideální pro vnímání našeho podvědomí, kdy k nám nejvíce promlouvá naše intuice a také je ideální pro regeneraci celého organismu. Do stavu této alfa hladiny je možné se dostat pomocí různých metod a technik, jako např. meditací, automatickou kresbou, poslechem klidné hudby, nejlépe klasické. Přesně ve stavu alfa hladiny se nacházíme i v momentě, kdy se zadíváme na obrázek v 3D rozměru, právě v momentě, kdy nám obrázek začne „vystupovat“. Běžně každý zná a zažívá denně chvíli, kdy se probouzíme a než usneme, kdy ráno, při probuzení už nespíme, ale ještě nejsme zcela při plném vědomí. Sny můžeme rozdělit na několik druhů, např. sen prorocký, sen prožitkový, sen emoční, sen toužící a mající mnoho dalších podob.

 

 

Existuje mnoho odborníků a vykladačů snů, kteří jsou schopni a velmi dobře umějí tato posletví, tyto symboly přečíst, rozšifrovat a převést do srozumitelné logické podoby a slov.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

Kdo neunese meč, seká jazykem…

 

Toto staré moudré přísloví neboli pořekadlo je v dnešní době stále víc aktuální, zejména na úrovni vztahů. Chápou to ti lidé, kteří to sami zažili, resp. dokážou vnímat slabost těch druhých, jejíchž nejlepší a nejsnadnější obranou je útok. Jde o to, než by tyto osoby odkryly svoje skutečné slabiny, raději útočí na druhé, a zakrývají tím svoji skutečnou bezmoc a slabost. Přitom je jistě na místě, aby si každý sám sáhl do svého svědomí. Škodit, ubližovat druhým pomlouvat je a dělat jim naschvály, soustředit všechny své síly na to, jak druhému uškodit a co nejvíce ho ranit, bývá ve skutečnosti projevem slabochů, kteří se neumí jinak bránit, než tím, že kopou do druhých. Kolo spravedlnosti se však stále točí a dříve či později se těmto lidem vše vrátí jako bumerang, a to i tzv. s úroky. Je pravdou, že někdy to trvá déle, nicméně spravedlnost existuje, i když se říká, že je někdy slepá. Jedná se o falešný pocit vítězství těchto suverénů a hlavně suverének, které mají potřebu pocitu ukázat těm druhým, zač je „toho loket“. Mimochodem zamysleli jste se někdy nad slovem „loket“ v této souvislosti? Co takhle spojení: dělá silné lokty, silná ramena a skutek utek, neboli se pod těmito vzpřímenými rameny skrývají žalostné, ubohé trosky, co si sami nevěří a jsou slabomyslné a psychicky velmi slabé.

 

Známe všichni, nebo téměř všichni (co jsou o něco „dál“, jak ti druzí) pojem zrcadlení. Neboli jinými slovy, co Vám na druhém vadí, není ve skutečnosti problém toho druhého, ale jich samých. Jedná se o to, že na druhých tito lidé vidí, čím je druzí tak iritují, jsou vlastně jejich chyby, jejich problémy a hlavně jejich nedostatky. Je velmi jednoduché, snadné a zároveň zbabělé ukázat na druhé prstem, což mimochodem připomíná další známé pořekadlo: “kdo je bez viny, ať hodí kamenem“.

 

Proč píšu o tomto tématu, o lidské zášti, závisti a nepřejícnosti? Protože je těchto vlastností kolem nás stále víc a stále víc lidí se snaží zachránit se tím, že potopí druhé… Nicméně platí další staré pravidlo: „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ neboli „potápějící se stébla chytá“. Škoda, že v dnešním světě namísto toho, aby panoval klid, pohoda a upřímnost, se stále víc objevuje zrada, závist, faleš, zejména pak mezi ženami, a pokud je jich více na jednom pracovišti, jen otázkou času, než se navzájem „poklovají“…

 

Takže milí moji, chovejte se k sobě s láskou, respektem a vzájemnou úctou a nedejte se strhnout davem pomstychtivých „mrch“ a hlavně neklesejte na jejich úroveň.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

Když bolí duše

 

Pocit beznaděje, křivdy a nepochopení – tyto pojmy známe všichni. Každý z nás se někdy v životě dostane do „slepé uličky“, kdy máme pocit, že jsme uvízli, kdy nevidíme východisko, ani další možnosti, strádáme a trpíme. Ocitáme se v situacích, kdy jsme nepochopeni druhými, kdy se naše dobře míněná slova i skutky nakonec obrátí proti nám, jak je to známé podle známého přísloví „za dobrotu na žebrotu“. Cítíme úbytek energie, vyčerpání sil, kdy ani nemáme chuť a sílu bojovat, máme spíš tendence všechno vzdát. Toto vše s sebou nese změny v našem chování, kdy se upínáme ke druhým, nebo se naopak od našeho okolí straníme, distancujeme se od něho.

 

Je rozdíl v tom, zda tyto stavy někdo prožívá dlouhodobě, či krátkodobě, tedy akutně. U krátkodobého vlivu je velká šance na to, že černé mraky brzy ustoupí, že se bouře přežene a zpoza mraků opět vysvitne sluníčko, které se na nás bude smát a rozdávat radost, energii, teplo a optimismus. Stejně jako v přírodě se střídá počasí, roční období, den a noc, tak i my v životě procházíme určitými cykly, momenty a situacemi, které nelze jen tak přejít, přeskočit či nechat bez povšimnutí. Téměř za vším se skrývá lidská závist, kdy se jedná o to, že mnoho lidí nesnese pocit, že někomu se může dařit lépe jak jemu. Vezměte si třeba kolegiální rivalitu, zejména jedná-li se o ženský kolektiv, kdy je mezi sebou několik vůdčích a silných osobností. Už samotný fakt, že je někdo jednička, vystihuje jádro tohoto problému. Jednička je prostě vždy jednička, ovšem potíž nastává v momentě, kdy vedle sebe postavíte dvě jedničky, resp. dvě silné vůdčí osobnosti, kdy ani jedna z nich nechce hrát druhé housle, nebo se ocitnout na druhé koleji. Jakým způsobem se bude tato situace vyvíjet? Buď je to boj o moc, kdo z koho, anebo pochopení, že ideální je nalezení správného středu, tedy ideální rovnováhy. Ne nadarmo se říká, že je nejlepší zlatá střední cesta. Celý náš život, stejně jako příroda kolem nás je o polaritě a rovnováze. Co vydáš, je třeba získat zpět a naopak. Krásným příkladem je naše dýchání, kdy jeden krok je závislý na druhém, tj. nadechujeme se kyslíku obsaženého ve vzduchu, a výdechem se zbavujeme oxidu uhličitého, kdy se jedná o pravidelný rytmický děj. Jen pro zajímavost, víte jaké je průměrné tempo dýchání je člověka? Je to 18 dechů za minutu.

 

Zde je krásně vidět zákon polarity, kdy oba rytmy, tedy výdech a nádech vytváří rytmus, kdy jeden pól je závislý na druhém. Jinými slovy, jakmile narušíme jednu fázi, přijde vniveč i ta druhá. Jedno vytváří druhé, tedy jeden celek, jednu jednotu. Shrnuto a sečteno, jedná se o polaritu příjmu a výdeje, přijímání a braní, které musí být v neustálém souladu, aby lidé mohli být šťastní, spokojení a v souladu

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

Náhody nebo osud  

 

Známe to každý: jsou lidé, kteří jsou nám nesympatičtí, aniž bychom s nimi měli sebemenší konflikt, aniž by nám cokoliv kdy udělali, či nějakým způsobem ublížili. Stejně tak naopak potkáte člověka, kterého vůbec neznáte a padnete si do oka plného vzájemných sympatií, aniž byste spolu vůbec navázali jakýkoliv kontakt. Proč tomu tak je, co za tím stojí, jak je to možné?

 

Stojí za tím mnoho vzájemných vlivů a dispozic, jako jsou vzájemné energie, momentálně na nás působící vlivy díky neustále se pohybujícím planetám, naše současné období, ve kterém se nacházíme a mnoho dalšího. Nacházíme se v různých periodických cyklech, které se opakují, stejně jako den a noc, roční období, fáze Luny na obloze, cykly spánku a bdění, příliv a odliv, střídání dešťů a sucha, cykly chuti ke stěhování národů, cykly výskytu nemocí, aj.

 

Za pomocí astrologie a numerologie dokážeme určit naše minulé činy, naše minulé životy, chování, skutky, prohřešky i výhry a úspěchy či neúspěchy. Podle data narození lze snadno rozpoznat nejen povahové rysy člověka, ale také najít ten správný směr a ukázat životní cestu, po které jít k vytouženému štěstí a neomezených možností.

 

Naprosto vše, co se nám v životě odehrává, jsou ve skutečnosti následky našich předchozích činů, které jsme si sami vytvořili. Tuto skutečnost dobře vystihují známá pořekadla jako je: jak zasejeme, tak sklidíme, jak si kdo ustele, tak si i lehne, jak se do lesa volá, tak se také ozývá, apod. Proto je velmi důležité, abychom se vždy chovali v co nejlepším souladu se svým svědomím a vědomím, za pomocí své intuice, neboli vnitřního hlasu, tzv. hlasu srdce.  

 

Nic se neděje náhodou, vše má své odůvodnění, původ a příčiny. Poslouchejte proto velmi pozorně signály, první vlaštovky, které se objevují v různých podobách, jako např. psychosomaticky, tedy na těle různými bolestmi, nedorozuměním ve vztazích, potížemi s financemi, prací, atd.

 

Jen na každém z nás záleží, jak svůj život prožijeme, můžeme totiž ovlivnit jeho průběh. Vše závisí jen a jen na nás, my sami jsme strůjci svého osudu. Můžeme ovlivnit průběh situací, následků, to, zda si z nějaké nehody odneseme jen malé škrábance, modřiny anebo zda odjedeme zmrzačení, či vůbec živí a zdraví.

 

Přeji Vám mnoho krásných dnů, které si sami můžete „naprogramovat“.

 

Autorka příspěvku: Vaše Regina

 


 

Která povolání jsou pro Vás vhodná podle znamení zvěrokruhu

 

Jistě si už každý z Vás všiml a zaznamenal, že jsou lidé kolem nás různě naladěni. Každý má jiné vlohy, talenty, přednosti a každý uznává jiné krédo, každý má svoji filosofii. Zkrátka každý jsme jiný, kde samozřejmě kromě mnoha dalších vlivů hraje nemalou roli právě znamení zvěrokruhu. Nedá se samozřejmě paušalizovat, že ten a ten má předurčeno to, nebo ono. Koneckonců není Lev, jako Lev, není Beran jako Beran, není jednička jako jednička. Zejména pak bulvární plátky novin o tomto zcela nic nevědí a zcela tuto vědu zkreslují a znevažují, čímž jí dělají špatné jméno, což má za následek to, že lidé tomu nevěří a není divu, protože předpovědi z těchto plátků nemají se skutečnou astrologií zcela nic společného…

 

Nicméně dají se jednoduše, stručně a přehledně rozpoznat alespoň směry, kterými by se každé znamení mělo ubírat, k čemu inklinuje a k čemu má předpoklady. Důležitým ukazatelem je také čas narození, kdy se daný jedinec narodil, což má také svůj velký význam. Jednak čas narození ukazuje na velmi důležitou část horoskopu, tzv. ascendent, který je dle mého názoru a mnohaletých zkušeností podstatně více vypovídající o člověku, než jeho sluneční postavení, tedy znamení zvěrokruhu. Je tedy velký rozdíl, zda se někdo narodí v noci, když je Slunce (vitalita, suverenita, schopnost se prosadit) schované uvnitř hluboké noci, což se na povaze projevuje spíše jako introvertní prvky chování, kdy tento člověk prvně zvažuje, přemýšlí a pak to ventiluje. Oproti extrovertním lidem, kteří to mají zcela naopak, napřed reagují, a teprve potom přemýšlí, zejména Berani a jiné horkokrevné hlavy. Extroverti mají ve svém horoskopu zejména Slunce v tzv. vrchní polovině horoskopu, kdy i symbioticky Slunce ve dne stojí vysoko na obloze, prohřívá, spaluje a uvolňuje, oproti noci, kdy je schované, studené a kdy na nás působí Luna, která sama o sobě nehřeje, ale je jen pouhým odrazem Slunečního svitu.

 

Znamení zvěrokruhu máme dvanáct, když to rozdělíme na muže a ženy, máme již 24 archetypů, 24 různých povah a 24 charakterových prvků. Toto má nemalý vliv a   významný dopad také na výběr povolání. Každý se umí a je schopen uplatnit zcela jinak, každý umí něco jiného a jak se zpívá v písni „Císařův pekař“: ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc…

 

Podle horoskopu i numerologie je dá spolehlivě rozpoznat intelekt člověka, jeho silné, slabé, stránky, talenty, jeho kreativita, vlohy, jak umí zacházet se svými city, s láskou, jak je na tom s energií, zda mu vyhovuje kolektiv, tedy týmová práce, či je naopak individualista, který pracuje nejraději o samotě. Je dobře zřetelné, kdo se hodí pro vedoucí postavení a komu vyhovuje spíše pasívnější role podřízená, tedy typického zaměstnance. Každé znamení, každý živel, každý temperament, každé číslo, se hodí pro určité povolání. Podívejme se tedy společně, jak na tom jednotlivá znamení zvěrokruhu jsou:

 

BERAN. Toto znamení je ohnivé, bojovné a vládne mu planeta Mars. Jedná se o první znamení zvěrokruhu, které je plné energie, odvahy, ale i přímočarosti. Proto jsou tito lidé nesmírně odvážní, ničeho se nebojí a jdou vpřed novým možnostem a nápadům. Berani se potřebují cítit nezávislí, sami sebou, jsou tedy předurčeni pro diktátorství, vedoucí funkce, s řídícími a velitelskými dovednostmi. Pokud máte v kolektivu nějakého Berana, dáte mi jistě za pravdu, že se jedná o lidi, kteří vždy chopí slova a činu, na nic nečekají a jednají.

Profese, kde se Berani dobře uplatní, jsou tyto: policista, voják, sportovní odvětví, piloti, automobilový průmysl (závodníci), hasiči, trenéři, vojáci z povolání, řezníci, svářeči, mechanici, podnikatelé, velitelé, kaskadéři, potápěči, kováři, obchodníci a obchodní zástupci, instruktoři, kováři apod.

 

BÝK je znamení zemské, mnohem uvážlivější a opatrnější než předchozí Beran. Naopak tito lidé o všem velmi dlouho přemýšlí, než něco udělají, než se do něčeho pustí, než si něco koupí, než si někoho připustí k tělu. Potřebují znát fakta, údaje a mají rádi přesnost. Vynikají dobrým vztahem k umění, k zemi, k půdě, k nemovitostem, financím a majetku. Býku vládne Venuše, planeta krásy a lásky. Tito lidé se vyznačují stálostí, vytrvalostí, potřebují ve svém povolání klidnou atmosféru a hlavně klid, a žádný shon a naléhání od nadřízených.

Profese, kde se Býci dobře uplatní, jsou: zahradník, umělec, v květinářství, jako stavitelé, inženýři, bankéři, investoři, zemědělci, účetní, odhadci, makléři, daňoví poradci, ekologové, kuchaři, restauratéři, obchodníci, hudebníci, skladatelé, zpěváci, tanečníci, klenotníci, historikové, chirurgové, výrobci parfémů, obchodníci zejména s uměním, učitelé, pedagogové, řečníci, archeologové, sochaři, barmani a hostinští.

 

BLÍŽENCI. Tito lidé potřebují oproti zemskému Býku neustálý vzruch, nuda je ubíjí a žijí přítomností, noc neřeší a když ano, tak až je to třeba, nebo na poslední chvíli. Ničím si nezatěžují hlavu, jsou všude a nikde, nevydrží na jednom místě, potřebují komunikovat, dozvídat se stále něco nového, zajímavého. Poznané už je nebaví, což se může projevovat často i na úrovni vztahů, kdy jsou vesměs přelétaví. Jsou pod vlivem planety Merkur, která přeje slovu jak mluvenému, tak psanému a obchodním dovednostem, kdy potřebují navazovat známosti, kontakty, někoho přesvědčovat, což  umí skvěle a hlavně se nenechají odradit prvními neúspěchy a odmítnutím. Je to ten typ lidí, které „vyhodíte dveřmi a oni vlezou oknem“…

Uplatnit by se mohli dobře jako obchodníci, obchodní zástupci, v žurnalistice, cokoliv v souvislosti s telefony, počítači a moderními prostředky, výměnou informací, kontaktů, s internetem, jako textaři, překladatelé, tlumočníci, cestovatelé, průvodci, mluvčí, textaři, v reklamních agenturách, v marketingu, reklamě, makléři, knihkupci, kritikové, tanečníci, pošťáci a v cestovních kancelářích.

 

RAK. Jedná se o citlivé, vnímavé a intuitivní povahy pod vlivem Měsíce. A stejně tak, jak se mění tvar Měsíce na obloze, je velice proměnlivá a nevyzpytatelná povaha Raků, kteří reagují podle toho, co zrovna cítí a prožívají. Potřebují o někoho pečovat, o někoho se starat, někomu pomáhat, dokážou se vcítit do druhých, mají velkou empatii a vnímavost.

Uplatnit se dobře mohou jako hoteliéři, kuchaři, číšníci, majitelé hotelů a restaurací, jako pekaři, cukráři, obchodníci s potravinami nebo lihovinami, jako učitelé, chůvy, východní poradci, psychologové, psychiatři, spisovatelé, personalisté, v nábytkářství a bytovém designu, jako krejčí a švadleny, pracovníci v muzeu, módní návrháři, rybáři, námořníci, obchodníci s uměním, personalisté, starožitníci, archeologové, restaurátoři a historici.

 

LEV patří mezi ohnivou povahu, ale již klidnější oproti Beranovi. Lvi nebudou nikdy v podřízeném postavení a pokud ano, budou nešťastní. Potřebují přinejmenším alespoň možnost volnosti, svobody a možnost rozhodovat a cítit se náležitě oceněni. Lvům vládne Slunce, nejsilnější a nejdůležitější planeta (správně hvězda) ve vesmíru, kolem kterého se vše točí a je středem pozornosti. Proto i lví povaha je potřebná po velké pozornosti, náležitém ocenění a uznání. Tito lidé mají suverénní, sebevědomé chování, jsou velkorysí, dokud jim nešlápnete na „jejich kuří oko“.

Uplatnili by se dobře jako filmoví producenti, herci, v módním průmyslu, v zábavném průmyslu, jako tanečníci, podnikatelé, v uměleckých agenturách, mistrové, mistři, vedoucí, kapelníci, šéfové, muzikanti, ředitelé, lékaři (kardiologie, interna), manažeři, ve sportovním odvětví, ve zlatnictví, obchod s drahými kovy, kožešinami a uměním, jako mluvčí, učitelé, hráči, architekti, manažeři, reklamní agenti, podnikatelé a jako vojáci.

 

PANNA. Patří stejně jako Býk k zemským klidnějším znamením. Panny jsou všeobecně velmi pracovité povahy, jsou to lidé velmi pečliví, spolehliví a svědomití. Proto se skvěle hodí jako zaměstnanci, neboť na sebe neradi berou jakoukoliv zodpovědnost, i přesto, že tyto vlohy bezesporu mají, ale nevěří si a hledají ve všem dokonalost a perfekcionalismus, což jim brání mnohdy k jejich vzestupu. Vládne jim Merkur, planeta intelektu, myšlení a komunikace, proto vynikají výbornými intelektuálními schopnostmi a vědomostmi.

Uplatnit by se dobře mohli jako zdravotníci, lékaři, v lékárenství, jako rehabilitační pracovníci, v homeopatii, maséři, zubaři, dietní poradci, ekologové, zubaři, vědci, kněží, účetní, daňoví poradci, komentátoři, kritici, v knihkupectví, jako spisovatelé, učitelé, výchovní poradci, meteorologové, ve zdravé výživě, v domově důchodců, jako veterináři, farmáři, starožitníci, pedikérky, kadeřnice, ekonomové, recepční, pokojské, jako sekretářky a asistentky.

 

VÁHY. Patří do vzdušných znamení a oproti Blížencům je zde cítit klidnější a vyrovnanější energie. Vládne jim planeta lásky, estetiky a umění Venuše, což jim dává vynikající vkus, estetické cítění a vlohy pro krásu a umění.

Uplatnit by se mohli v umění (zpěváci, skladatelé, muzikanti, herci, tanečníci, prodeji umění, malíři), v módním průmyslu, v bytové architektuře, jako grafici, vizážisté, plastičtí chirurgové, dermatologové, urologové, švadleny, krejčí, politikové, v justici, diplomati, vyjednávači, v personálních agenturách, poradce pro rodinné záležitosti, v seznamkách, jako prostřednici, osobní asistentky, hostesky, modelky, recepční, v reklamě, ve vydavatelství, v sochařství a v obchodních aktivitách (umění, luxusní prádlo, cestování, hudba, hudební nástroje, apod).

 

ŠTÍR. Patří mezi vodní citlivé a velmi vnímavé povahy. Toto znamení se Vám zaručeně dostane až pod kůži a bude si Vás vychutnávat, bude-li chtít. Vyniká schopnostmi jít do hloubky, je spojen s transformací, tedy podsvětím, smrtí, ale i se znovuzrozením, proto se bude zajímat o otázky života a smrti, zejména filosoficky. Vládnoucí planetou tohoto podmanivé a záhadné osobnosti je Pluto, což je velmi silná, mystická a energická planeta, ač malá velikostí, ale o to větší vlivem a působností. Štíři jsou velmi silné osobnosti, z nichž vyzařuje něco zvláštního, mystického a charismatického. Mají velkou schopnost pomáhat druhým vyznávají spravedlnost, umí být skvělým táhnoucím motorem druhých a ukazatelem té správné cesty. Umí se rychle rozhodovat, hodně věcí znají, ví a hlavně cítí, umí se orientovat ve všech odvětvích, jsou všestranní a v krizových situacích si dokážou zachovat chladnou hlavu a překážky berou jako výzvy, které je dostávají stále výš a výš.

Uplatnit by se mohli jako psychiatři, v psychologii, kineziologii, jako výzkumníci, detektivové, u policie, jako archeologové, v porodnictví, v sexuologických poradnách, jako historici, policisté, lékaři, gynekologové, epidemiologové, v elektrárenství, vodárenství, v plynárenství, v jaderné energii, v hutním a ocelářském průmyslu, jako herci, hudebníci, obchodníci se zbraněmi, u špionážních a tajných služeb, jako vyšetřovatelé, podnikatelé, organizátoři, ve sportu, v pyrotechnice, jako finanční a daňoví poradci, v bankovnictví, jako státní zaměstnanci, v sázkových kancelářích, jako manažeři (krizoví), jako kouzelníci a mágové, hypnotéři, auditoři, celníci, v sociální sféře, jako vězeňský dozorce, voják, řezník pilot, letec, kovář a jako soudce.

 

STŘELEC. Patří v pořadí mezi třetí, poslední ohnivé znamení. Střelci jsou zaměřeni humanitně, jsou to filosofové a po celý svůj život se budou vzdělávat a rádi poznávat nové kraje, nové lidi a vůbec chtějí znát odpovědi na všechny své otázky. Potřebují hodně volnosti a svobody, kterou budou vyžadovat i ve svém povolání, přinejmenším se budou mít potřebu ke všemu vyjádřit a říkat, jak se co má správně dělat. Střelcům vládne planeta Jupiter, která nad nimi drží ochrannou ruku, kdy jim vše v životě projde a ze všeho se dostanou velmi snadno a ještě na tom získají. Lidi kolem sebe rádi přesvědčují o svých pravdách, kterou mají, ale jejich okolí to nechce respektovat.

Uplatnit by se mohli jako učitelé (zejména vysoké školy), cestovatelé, turističtí průvodci, tlumočníci, překladatelé, práce na ambasádě, v publicistice, jako diplomaté, filosofové, u soudu a u justice, ve sportu, jsou to rodilí dobrodruzi s potřebou zažívat ten správný adrenalin, jako tiskoví mluvčí, veterináři, duchovní průvodci, komentátoři, manažeři, gambléři, lovci, právníci, astronomové, učitelé jazyků, práce u aerolinek, jako vývozci, v politice a církvi.

 

KOZOROH. Jedná se o třetí v pořadí zemské znamení. Kozorohové jsou „studení“, respektive tak působí svým zjevením a chováním, které je usedlé, zodpovědné a jakési sevřené. Kozorohové jsou velmi ambiciózní, mají své pravdy, jsou to rození generálové a potřebují za sebou vidět výsledky své práce a snažení, stejně jako posuzují lidi podle „titulů“, na kterých si sami velmi zakládají. Vládnoucí planetou tohoto znamení je Saturn, což je „planeta tvořená z kamenů“, což symbolizuje i životní překážky, neboli balvany a kameny v cestě za poznáním. Saturn je označován jako přísný, ale moudrý učitel, ale než nás něco naučí, nechá nás předtím náležitě poznat i ty negativní a nepříjemné stránky života, mnohdy srazí člověka až na samá kolena, aby se pak mohl zpříma narovnat a jít dál si pro odměnu, kterou si právem zaslouží.

Uplatnit by se mohli ve státní správně, ve větší společnosti, jako ekonomové, bankéři, účetní, obchodníci s nemovitostmi a financemi, starostové obcí a měst, jako politikové, historikové, auditoři, kontroloři, architekti, historici, konstruktéři, inženýři, lékaři (ortopedi, zubaři, dermatologové), geologové, inspektoři, účetní, právníci, prodejci knih, archeologové, stavitelé, sochaři, makléři a jako pojišťovací agenti.

 

VODNÁŘ. Je vzdušné, třetí znamení zvěrokruhu. Vodnáři jsou velmi charitativní a pomohou každému, kdo to potřebuje, byť by jim měli dát své poslední peníze či jídlo. Nedělají žádné rozdíly mezi sociálním postavením, mezi chudákem, žebrákem a ředitelem. Jsou velmi inteligentní, energičtí, mají vynikající nápady a originální myšlení. Vládne jim planeta Uran, což je planeta objevená v době francouzské revoluce a nese v sobě proto i tyto charakterové vlohy: buřičství, rozpad, reformu, neposlušnost, anarchii, potřebu volnosti a svobody a odpor k tradicím, vyšlapaným cestičkám, příkazům a zákazům. Zaměstnání potřebují hodně volné, sedět celý den v kanceláři by je nenaplňovalo.

Uplatnit by se mohli v sociální sféře, v humanitních organizacích, v politice, jako vynálezci, vědci, ekologové, psychologové, chiropraktici, maséři, astronomové, v psychiatrii, v letectví, jako archeologové, mechanikové, meteorologové, spisovatelé, hudební skladatelé, léčitelé, jasnovidci, bylinkáři, kartáři, astrologové, v těžebním průmyslu, cestovatelé, filosofové, v reklamě, v marketingu, homeopaté a v počítačovém průmyslu.

 

RYBY. Poslední vodní znamení zvěrokruhu. Jako poslední znamení zvěrokruhu je tzv. odpaliště všech předchozích znamení, což znamená, že v sobě nese všechny vlohy, schopnosti a talenty všech předchozích znamení. Jejich planetou je Neptun, neboli Poseidon, vládce moří. Jsou schopni přijímat informace z vesmírných energií a předávat je dál. Jedná se o velmi všestranné lidi, universální, co vyjdou s každým, a potřebují kolem sebe cítit klid a pohodu. Lži a nekalosti od druhých okamžitě odhalí, proto je pro ně velmi těžké se přetvařovat, když vidí těm druhým až do žaludku.  Rybičky jsou velmi kreativní, s obrovskou fantazií a přitahuje je práce s lidmi, v umění a ve zdravotnictví. Tito lidé jsou velmi silně duchovně založení, potřebují se cítit užiteční. Mají vynikající empatické cítění, pochopení a soucit, kdy se dokážou vcítit do druhých a pomoci jim, byť jen slovem.

Povolání, kde by se mohli uplatnit, jsou: zdravotnictví (lékaři, zdravotní sestry, ve farmacii, lékárenství, pediatři, psychologové, poradci, terapeuti), v pedagogice (mateřská škola, škola), v duchovní sféře (náboženství, faráři, mnichové, jeptišky, v umění (výtvarná sféra, sochařství, hudební obory, básníci, skladatelé, filmaři, herci, tanečníci), jako animátoři, jogíni, léčitelé, mystici, terapeuti, duchovní poradci, jako kouzelníci, námořníci, v lihovarství, jako potápěči, plavčíci, barmani, ošetřovatelé a rybáři.

 

Autorka článku: Vaše REGINA